Alexela Sløvåg AS søker om tidsbegrenset tillatelse (2016/3938)

Alexela Sløvåg AS har i søknad av 24. april 2018 søkt Miljødirektoratet om tillatelse til skip til skip- omlasting av råolje og lette petroleumsprodukter etter forurensningsloven. Søknaden gjelder skip til skip- omlastingen ved kai 8 på Sløvåg industriområde i Gulen kommune i to år.

Sakens dokumenter er lagt ut til offentlig innsyn i Gulen kommune og på Miljødirektoratets nettsider. Skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene finner du i høyremenyen.

Høringsuttalelse kan også sendes skriftlig til Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim. Høringsuttalelser vil fortløpende bli publisert på Miljødirektoratet.no, med mindre du uttrykkelig har reservert deg mot dette.

Vi ber om at eventuelle kommentarer sendes oss innen 29. juni 2018.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker