Forsvarsbygg søker om tiltak på Bodø flystasjon (2018/5860)

Forsvarsbygg søker om å få gjennomføre tiltak i forurenset grunn på fire lokaliteter på Bodø flystasjon (gnr/bnr: 138/1974).

Forsvaret skal, ved gradvis nedtrapping fram mot 2021, avvikle sin drift ved Bodø flystasjon i Bodø kommune, Nordland. Regjeringen har i forbindelse med nasjonal transportplan (NTP) bestemt at det skal bygges ny lufthavn i Bodø. Avinor skal derfor overta deler av Bodø flystasjon til utvikling av ny lufthavn, mens den resterende delen av området skal utvikles til bolig- og næringsområder. Virksomheten ved flystasjonen, fra oppstarten i 1950 og frem til i dag, har ført til forurensning av grunnen i området. Dette spres videre til grunnvannet og sjøen utenfor.

NGI har på oppdrag for Forsvarsbygg utført miljøtekniske grunnundersøkelser ved 35 potensielt forurensede lokaliteter ved Bodø flystasjon i perioden 2014-2017. Den største utfordringen er forurensning med per- og polyfluorerte stoffer (PFAS) som stammer fra bruk av brannskum, men det finnes også annen forurensning som f.eks. olje og tungmetaller.

Forsvarsbygg har foreslått miljømål for tiltakene som blant annet inneholder mål om at gjenværende forurensning – etter opprydning – ikke skal medføre risiko for helse eller forringet lokal miljøtilstand, eller være til hinder for framtidas bruk av områdene. Spredning av PFAS-forurensning skal stanses så langt det lar seg gjøre ut ifra et kost-effekt perspektiv.

Forsvarsbygg har søkt Miljødirektoratet om tillatelse til å rydde opp i fire områder som gjennom undersøkelsene i perioden 2014-2017 er identifisert som hovedkildeområdene for forurensningen. Målet for tiltaksområdene er at mengden PFAS som lekker ut til sjø skal stanses eller reduseres med minst 80 % i forhold til dagens situasjon.

Tiltaksplanen estimerer at ved å gjennomføre foreslåtte tiltak, vil i overkant av 70 % av total PFAS-forurensning ved flyplassen som helhet fjernes, og over 80 % ved tiltaksområdene. Tiltaksplanen konkluderer med at miljømålene, herunder spredning til sjø, vil overholdes.

Sannsynligvis vil gjennomføring av tiltak skje samtidig med grunnarbeider for etablering av ny flyplass. Anslått tidspunkt for gjennomføring er tidligst 2021.

Skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen. Rapporten er delt i to, og har lav oppløsning. Hvis du ønsker en kopi med bedre oppløsning, kan du ta kontakt med Miljødirektoratet for å få den oversendt. Det er også mulig å få tilsendt alle bakgrunnsrapportene til tiltaksplanen.

Det er også mulig å sende inn høringsuttalelse i vanlig brev til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim. Høringsuttalelser vil fortløpende bli publisert på Miljødirektoratet.no, med mindre du uttrykkelig har reservert deg mot dette

Vi ber om kommentarer til tiltaksplanen senest 1. september 2018.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Bodø kommune

12.09.18

Firma: Bodø kommune

Avinor AS

11.09.18

Firma: Avinor AS

Tema

Relaterte lenker