Isak D. Westgaard AS søker om behandling av isolerglassruter (2017/11271)

Isak D. Westgaard AS søker Miljødirektoratet om tillatelse etter forurensningsloven til å etablere et behandlingsanlegg for isolerglassruter med miljøskadelige stoffer på Sutterø i Stjørdal i Trøndelag. Virksomheten har fra før tillatelse etter forurensningsloven til mottak, sortering og lagring av avfall, inkludert farlig avfall.

Det søkes om tillatelse til å motta og behandle 2000 tonn isolerglassruter som inneholder klorparafin, ftalater, PCB og eventuelt andre miljøskadelige stoffer, og lagring av inntil 100 tonn isolerglassruter til enhver tid. De miljøskadelige stoffene kan være benyttet i lim/fugemasse i forseglingen mellom glasset og rammen. Stoffene kan også i noen tilfeller smitte over til trevirket i karmen.

Isolerglassrutene vil lagres under tak og på fast dekke, hvor eventuelle kvikksølvtermometre fjernes umiddelbart. Vinduene vil transporteres til knusebord, hvor glass blir separert fra ramme og spacer ved manuell skjæring med glassmesterkniv før vinduene knuses med hammer. Glassfraksjon, med synlige rester av lim, tas ut og behandles som farlig avfall. Fraksjoner, uten miljøskadelige stoffer, vil oppbevares og leveres til materialgjenvinning. Rammer og spacer kastes i egnet og merket container, og vil bli transportert til sluttbehandling hos et godkjent forbrenningsanlegg.

Virksomheten, har i sin søknad, presentert undersøkelser gjort på ulike metoder for å fjerne glass fra rammen.Resultatene viser at metoden med manuell skjæring med glassmesterkniv gir et resultat med lavest PCB7- innhold. Isolerglassruter uten karm vil sorteres ut og leveres hele som farlig avfall. Det vil ikke være målbare utslipp til vann eller grunn under behandlingen av isolerglassrutene. Det kan forekomme noe støv i forbindelse med knusing av glassene. Virksomheten vil derfor installere luftavsug med filter for å hindre støvspredning under arbeidene. Det vil også bli etablert et måleprogram av glassfraksjonene det første driftsåret, som evalueres etter første driftsår.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk høringsuttalelse finnes på denne siden. Høringsdokumentene finner du i høyremenyen.  Det er også mulig å sende inn høringsuttalelse skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim. Søknadene fra bedriften er også lagt ut til offentlig innsyn på servicetorget i Stjørdal kommune.

Vi ber om eventuelle kommentarer til søknaden innen 15. oktober 2018.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Relaterte lenker