Søker om bruk av rotenon for å fjerne gjedde (2018/6671)

Fylkesmannen i Trøndelag søker om tillatelse til bruk av CFT-Legumin (rotenon) for å fjerne gjedde fra Sikavassdraget og Ålvatnet, Orkdal kommune.

Fylkesmannen i Trøndelag søker om tillatelse etter forurensningsloven og laks- og innlandsfiskeloven til rotenonbehandling av Sikavassdraget og Ålvatnet i Orkdal kommune.

I Sikavassdraget finnes elvemusling (Margaritifera margaritifera) som er en sårbar og truet art. Elvemuslingen er helt avhengig av ørret eller laks for å gjennomføre livssyklus. Muslingens larver, glochidielarver, er parasittiske og lever en periode på gjellene til fisken. Uten fisken vil elvemuslingen dø ut. Gjedde (Esox lucius) er innført av mennesker i nyere tid til Sika og vil etter sannsynlighet sterkt desimere eller utrydde ørretbestanden.

I Artsdatabankens nye fremmede arter vurderinger gis følgende konklusjon om gjedde: "Det har gjennom lang tid vært en omfattende spredning av gjedde i norske vassdrag. Også i seinere år har det vært satt ut gjedde i en rekke innsjøer i Sør-Norge, og dens invasjonspotensial blir vurdert som stort. Den økologiske effekten til gjedde er middels stor, blant annet kan den utrydde ørretbestander i mindre innsjøer. Dette plasserer gjedda i kategorien svært høy risiko".

Hensikten med det omsøkte tiltaket er todelt: I. Som et tiltak for å bevare/styrke elvemuslingen i vassdraget, II. Fjerne en introdusert art under kategorien svært høy risiko, og dermed også hindre videre spredning.

Det søkes om bruk av inntil 1100 liter CFT-Legumin. 

Rotenonbehandlingen er planlagt gjennomført høsten 2018. Veterinærinstituttet har utarbeidet et notat som beskriver behandlingen, og skal planlegge og utføre selve behandlingen.

Saksdokumenter og skjema for elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Høringsfrist er 13. juli 2018.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema