ConocoPhillips søker om felttesting på Ekofisk og Eldfisk (2016/284)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra ConocoPhillips Skandinavia AS om tillatelse til felttesting av VRA (viskositetsreduserende kjemikalie) i produksjonsbrønner på Ekofisk- og Eldfiskfeltene i Nordsjøen.

Formålet med felttestingen er å undersøke potensialet for å hindre slugging/tetting av brønnene og dermed opprettholde og eventuelt øke oljeproduksjonen. Kjemikaliet EMBR13434A (VRA-kjemikalie), som er en emulsjonsbryter i gul miljøkategori, vil bli injisert i opptil 155 brønner. Det planlegges å bruke ca. 692 tonn av kjemikaliet, og det er estimert et utslipp på 82 tonn i gul kategori, hvorav 13,7 tonn i gul underkategori 2. Det vil bli gjennomført testing i flere brønner samtidig, og varigheten av hele operasjonen vil ta omlag 14 måneder. 

Det aktuelle kjemikaliet er allerede i bruk på plattformene som prosesskjemikalie, og det er vurdert at nedihullsinjeksjon vil kunne redusere dette forbruket noe. Det er ikke forventet at alle brønnene vil oppnå god effekt av nedihullsinjeksjon av VRA- kjemikalie. For de brønnene som oppnår god effekt er det anslått at årlig forbruk ved normal drift vil være ca. 3300 tonn (for 48 brønner) ved kontinuerlig tilsetting. Basert på resultatene fra felttestingen vil dette bli estimert og danne grunnlag for søknad om oppdatert rammetillatelse for Ekofisk- og Eldfiskfeltene. 

Saksdokumentene og skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene finner du i høyremenyen. 

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 7. november 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Relaterte lenker