Equionor søker oppdatert tillatelse for Åsgard og "tie-in"-felt Mikkel, Morvin og Trestakk (2016/802-129)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS (heretter Equinor) om oppdatert tillatelse etter forurensingsloven til boring og produksjon for Åsgard, inkludert Mikkel, Morvin og Trestakk i Norskehavet.

Equinors gjeldende tillatelse for boring og produksjon på Åsgard gjelder for aktiviteter i perioden 2014-2019, men behovet for oppdatering av tillatelsen skyldes også utvikling av feltet blant annet med tie-in av det nye feltet Trestakk. Søknaden omfatter forventede utslipp fra normal produksjon av feltet, vedlikeholdsaktiviteter, boring, plugging av brønner, brønnintervensjoner, brønnopprenskinger og klargjøring av utstyr for operasjon.

Utslippsmengdene det søkes om er basert på det året i perioden fra 2019 med høyest aktivitet. Dette gjelder utslipp av kjemikalier og utslipp til luft fra de tre faste installasjonene i tillegg til de flyttbare innretningene. Årlige utslipp av kjemikalier er i samme størrelsesorden som i gjeldende tillatelse.

Equinor har ikke oppdatert miljørisiko- og beredskapsanalysen for feltet basert på en vurdering av at gjeldende analyser for felte fortsatt er dekkende for de aktivitetene. Disse dokumentene kan sendes ut på forespørsel.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du til høyre i menyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 17. august 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema