Lundin søker om boring av Goddo (2018/12302)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS om tillatelse etter forurensningsloven til boring av brønn 16/5-8 S i PL 815 i Nordsjøen.

Brønnen ligger i midtre del av Nordsjøen, 14 km sør for Edvard Grieg-feltet og 157 km unna kystlinjen. Brønnen skal bores med riggen Leiv Eriksson.

Søknaden omfatter forbruk og utslipp av kjemikalier i gul og grønn kategori, utslipp av borekaks, utslipp av renset, oljeholdig vann og utslipp til luft fra forbrenning av diesel og eventuell formasjonstesting.

Lundin søker om brønnopprenskning med påfølgende brenning av olje og en formasjonstest med 10 dagers strømming og brenning av olje og gass.

Det er utført en referansebasert miljørisikoanalyse for brønnen som viser høyest beregnet risiko for havsule i vintersesongen. Vektet utblåsningsrate er 2490 Sm3/d. Basert på beredskapsanalysen foreslår Lundin at første system skal være operativt innen 10 timer og fullt utbygget barriere (1 og 2) innen 24 timer.

Forventet oppstart av operasjonen er tidligst i februar 2019.

Saksdokumentene og skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til saken innen 30. november 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

13.12.18

Firma: Fiskeridirektoratet

Kystverket

13.12.18

Firma: Kystverket

Tema

Relaterte lenker