Søker om boring av letebrønn KvitungenTumler (2017/11348)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP AS om tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 6507/5-8 KvitungenTumler PL212 i Norskehavet.

Brønnen ligger på grensen til PL 839 om lag 4 km vest for Skarv FPSO. Nærmeste land er Vikna i Trøndelag som ligger omlag 170 km sørøst for KvitungenTumler. Boringen er planlagt med oppstart tidligst i februar 2018 med en varighet på inntil 90 dager inkludert eventuelt sidesteg og brønntest.

Søknaden omfatter forbruk og utslipp av kjemikalier, utslipp av borekaks, utslipp av renset, oljeholdig vann og utslipp til luft fra forbrenning av diesel på riggen.

AkerBP har gjennomført en miljørisiko- og beredskapsanalyse for brønnen. Vektet utslippsrate er 6 854 Sm3/døgn for en undervannsutblåsning og 6 904 Sm3/døgn for et overflateutslipp. Analysen viser også sannsynlighet for langt høyere rater. Vektet varighet er henholdsvis 10.2 døgn og 9.8 døgn. Korteste drivtid til land i relevant boreperiode er 11.9 døgn i sommer- og vintersesongen.

Miljørisikoen på KvitungenTumler er høyest for pelagisk sjøfugl. Høyest miljørisiko er for lomvi i sommer- og høstsesongen med 27 prosent av akseptkriteriet for moderat miljøskade. For vintersesongen er miljørisikoen for pelagisk sjøfugl (alke) også høyest med 19 prosent av akseptkriteriet for moderat miljøskade. Det høyeste risikonivået for kystnær sjøfugl er 12 prosent (lundefugl, sommer) av akseptkriteriet for alvorlig miljøskade. For vintersesongen er risikonivået for kystnær sjøfugl 6 prosent av akseptkriteriet for moderat miljøskade. Det høyeste beregnede risikonivået for strandhabitat og marine pattedyr (havert) er henholdsvis 3 prosent og 6 prosent for moderat miljøskade.

Det er ikke observert sårbar bunnfauna på borelokaliteten.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 4. januar 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Vedtak

Tema

Relaterte lenker