Statoil søker om boring av letebrønnene Intrepid Eagle, Korpfjell Deep og Gjøkåsen (2018/3608)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil om tillatelse til boring av tre letebrønner

Brønn 7324/3-1 Intrepid Eagle ligger på Bjarmelandplattformen. Brønnlokasjonen ligger omtrent 172 km sørøst for Bjørnøya og omtrent 314 km fra nærmeste fastland som er Magerøya i Nordkapp kommune. Det er 37 km fra borelokasjonen til Gemini Nord som ble boret i 2017.

Brønn 7335/3-1 Korpfjell Deep er lokalisert på Haapetdomen på Bjarmelandplattformen, sørøst i den norske delen av Barentshavet. Brønn lokasjonen er omtrent 410 km fra Finnmarkskysten og omtrent 36 km fra grensa til Russland. Avstanden til Bjørnøya er ca. 505 km. Det er ca. 9 km fra borelokasjonen til Korpfjell som ble boret i 2017.

Brønn 7132/2-1 Gjøkåsen er lokalisert på Signalhornetdomen på Finnmarksplattformen ca. 55 km fra grensen til Russland og ca. 150 km fra Finnmarkskysten. Avstand til Bjørnøya er omtrent 507 km.

Boring av brønnene er planlagt gjennomført andre og tredje kvartal 2018, der brønnrekkefølgen er avhengig av oppstartstidpunktet for første brønn. Boringene er planlagt gjennomført med den halvt nedsenkbare riggen West Herkules. Estimert varighet er 29 døgn for Intrepid Eagle, 54 døgn for Korpfjell Deep og 29 døgn for Gjøkåsen. Statoil opplyser at videre planlegging kan gi endringer i varighet på boringene.

Statoil vurderer at miljørisiko for de tre brønnene er akseptabel og at de foreslåtte beredskapstiltak er tilstrekkelige. For de tre brønnene har Statoil planlagt for 2 NOFO-systemer på åpent hav. Høyeste miljørisiko for Intrepid Eagle er beregnet for pelagisk sjøfugl for hele året, med høyest utslag for krykkje, lomvi, havhest og lunde. For Korpfjell Deep er høyest miljørisiko beregnet for sommer- og vintersesongen for sjøfugl på åpent hav, med krykkje og polarlomvi som dimensjonerende for miljørisiko gjennom året. Gjøkåsen har høyest beregnet miljørisiko av de tre brønnene, hvor risiko er størst for lomvi og polarlomvi (pelagisk sjøfugl) om høsten/vinteren.

Havbunnsundersøkelser på Intrepid Eagle lokasjon viser uberørt men monoton havbunn, med få individer av svamp og megafauna. På lokasjonen for Korpfjell Deep viser undersøkelser relativt høy artsrikdom og høy tetthet av individer som ble registrert. Det ble også registrert mindre mengder svamp, men ingen rødlistede arter. På undersøkelser av havbunn på lokasjonen for Gjøkåsen ble det observert få megafauna, ingen koraller eller rødlistede arter.

Planlagt utslipp av kjemikalier er for Intrepid Eagle 56 tonn stoff i gul kategori, samt 0,001 tonn i gul kategori Y2. For Korpfjell Deep planlegges det utslipp av 65 tonn i gul kategori, og for Gjøkåsen 37 tonn stoff i gul kategori.

Saksdokumentene og skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden.

Høringsdokumentene finner du i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til saken innen 19 april 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsuttalelser

Sysselmannen på Svalbard

30.04.18

Firma: Sysselmannen på Svalbard

Fiskeridirektoratet

24.04.18

Firma: Fiskeridirektoratet

Kystverket

23.04.18

Firma: Kystverket

Vedtak

Tema

Relaterte lenker