Regelverk

Høringer om forslag til endringer av det norske regelverket. Alle høringer foregår elektronisk. Du finner skjema for å avgi høringsuttalelse nederst på hver høringssak.

Foreslår endring i biocidforskriften (2018/11533)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre nye EU-rettsakter ved å endre biocidforskriften. 15.11.18

Foreslår endring av produktforskriften kapittel 2A (2013/10356)

Produktforskriften kapittel 2A gjennomfører EUs direktiv for elektriske og elektroniske... 26.10.18

Foreslår endringer i kjemikalieregelverket (2018/10448)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre en EU-forordning ved å endre produktforskriften. 25.10.18

Foreslår endring av avfallsforskriften (2013/1343)

Forslaget gjelder endring av avfallsforskriften kap. 4 om kasserte batterier, og er en... 19.10.18

Foreslår endring av produktforskriften kapittel 6a (2018/7071)

Miljødirektoratet foreslår å endre kapittel 6a i produktforskriften for å etablere... 20.09.18

Foreslår endring i biocidforskriften (2018/9868)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre en ny EU-rettsakt ved å endre biocidforskriften. 28.08.18

Høring av endringer i REACH-forskriften og produktforskriften (2018/7220)

Miljødirektoratet sender på høring forslag om endringer i REACH-forskriften og... 17.07.18

Foreslår nytt direktiv for engangsartikler av plast (2018/6522)

EU-kommisjonen la 28. mai 2018 fram forslag til nytt direktiv som skal redusere negative... 25.06.18

Foreslår endring i biocidforskriften (2018/6177)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre nye EU-rettsakter ved å endre biocidforskriften. 25.06.18

Foreslår endring av avfallsforskriften (2013/1343 )

Forslaget gjelder endring av avfallsforskriften kap. 4 om kasserte batterier og er en... 15.06.18

Foreslår nytt direktiv for avfall fra skip (2018/5442)

EU-kommisjonen la 18. januar 2018 fram et forslag til nytt direktiv om skipenes plikt ti... 14.06.18

Nye regler om gjenvinning av skip (2016/3531)

Sjøfartsdirektoratet og Miljødirektoratet sender, på vegne av Klima- og miljødepartement... 13.06.18

Innføring av omsetningskrav for luftfart (2018/6537)

Miljødirektoratet sender på vegne av Klima- og miljødepartementet forslag til endring i... 13.06.18

Foreslår grunnsatser for tap av tamrein drept eller skadet av rovvilt (2018/6075)

Miljødirektoratet sender på høring forslag til forskrift om grunnsatser for tap av tamre... 05.06.18

Foreslår endring i vannforskriften (2018/5299)

Miljødirektoratet har på høring et forslag til endring i forskrift 15.12.2006 nr. 1446 o... 04.05.18

Foreslår å gjennomføre ny klassifisering for farlige stoffer (2017/8384)

Forslaget gjelder endring av det europeiske regelverket for klassifisering, merking og... 02.05.18

Foreslår endring av produktforskriften kap 2A (2013/10356)

Produktforskriften kap 2A gjennomfører EUs direktiv for elektriske og elektroniske... 20.04.18

Foreslår endring i biocidforskriften (2018/3603)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre nye EU-rettsakter ved å endre biocidforskriften. 05.04.18

Foreslår endringer i klimakvoteforskriften (2018/3203)

Miljødirektoratet foreslår endringer i forskrift av 23. desember 2004 nr. 1851 om... 23.03.18

Foreslår endringer i bestemmelser om tungmetaller i kjøretøy (2018/1030)

Miljødirektoratet foreslår endringer i produktforskriftens krav om bly i visse batterier... 19.03.18

Foreslår endring i regler om erstatning når hund blir drept eller skadet av rovvilt (2018/1958)

På vegne av Klima- og miljødepartementet sender Miljødirektoratet på høring forslag til... 12.02.18

Foreslår å oppheve hjorteviltforskriften § 30 (2018/1218)

Miljødirektoratet foreslår å oppheve § 30 om kontrollkortordning for villreinjakt i... 31.01.18

Foreslår nytt kapittel i avfallsforskriften om betong- og teglavfall (2013/5028)

Miljødirektoratet har utarbeidet forslag til forskrift for å regulere bruk av lettere... 30.01.18

Foreslår å gjennomføre importskjemaer for EUs kvikksølvforordning i norsk regelverk. (2018/580)

Miljødirektoratet foreslår en endring i foreslått § 2-4 om kvikksølv i produktforskrifte... 22.01.18

Foreslår å heve strafferammen i svalbardmiljøloven (2014/1164)

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet sender Miljødirektoratet på høring forslag o... 19.01.18

Høring av endringer i regelverk om metanol, N-metyl-2-pyrrolidon og CMR-stoffer (2017/12446)

Bakgrunnen for forslaget er at det europeiske kjemikalieregelverket REACH skal endres me... 05.01.18

Foreslår endringer i forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (2017/13019)

Miljødirektoratet sender på høring forslag til endringer i forskrift 1. januar 2013 nr. ... 21.12.17

Foreslår endring i biocidforskriften (2017/12661)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre nye EU-rettsakter ved å endre biocidforskriften. 18.12.17

Foreslår å innføre overtredelsesgebyr og heve strafferammene i forurensningsloven, produktkontrolloven og naturmangfoldloven (2014/1164)

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet sender Miljødirektoratet på høring forslag o... 08.12.17

Høring av endringer i forskrifter med plikt til registrering i produktregisteret (2014/2353)

Miljødirektoratet har utviklet en løsning for elektronisk kjemikaliedeklarering til... 17.11.17

Foreslår å gjennomføre EUs kvikksølvforordning i norsk regelverk (2017/12202)

Miljødirektoratet foreslår en ny § 2-4 om kvikksølv i produktforskriften og opphevelse a... 14.11.17

Foreslår endring i biocidforskriften (2017/11003)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre nye EU-rettsakter ved å endre biocidforskriften. 30.10.17

Foreslår endring i biocidforskriften (2017/7188)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre en rekke nye EU-rettsakter ved å endre... 30.08.17

Foreslår endring i biocidforskriften (2017/6588)

Miljødirektoratet foreslår å endre biocidforskriften som følge av EUs system for... 12.07.17

Høring av endringer i regelverk om siloksanene D4 og D5 (2017/5203)

Bakgrunnen for forslaget er at det europeiske kjemikalieregelverket REACH skal endres me... 10.07.17

Forskrift om reduserte klimagassutslipp fra drivstoff på høring (2017/5888)

Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet utredet konsekvensene ... 28.06.17

Foreslår økte pantesatser (2017/3548)

Miljødirektoratet sender forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 6 om... 26.06.17

Kommentarrunde for bestemmelser for tilskuddsordning for kasserte fritidsbåter

Stortinget har vedtatt en statlig finansiert tilskuddsordning for å sikre forsvarlig... 12.06.17

Høring av forskrift om kommunenes ansvar for kasserte fritidsbåter (2017/5291)

Miljødirektoratet sender forslag til forskrift om kommunenes ansvar for små fritidsbåter... 07.06.17

Høring av endringer i REACH-forskriften om nye stoffer som forbys omsatt til privatpersoner (2017/4614)

Bakgrunnen for forslaget er at det europeiske kjemikalieregelverket REACH skal endres ve... 31.05.17