Regelverk

Høringer om forslag til endringer av det norske regelverket. Alle høringer foregår elektronisk. Du finner skjema for å avgi høringsuttalelse nederst på hver høringssak.

Foreslår endring i biocidforskriften (2017/4202)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre en ny EU-rettsakt ved å endre biocidforskriften. 09.05.17

Høring på forskrift om grunnsatser for tap av tamrein drept eller skadet av rovvilt (2017/4204)

Miljødirektoratet sender på høring forslag til forskrift om grunnsatser for tap av tamre... 08.05.17

Høring av endring i REACH-forskriften og produktforskriften om stoffer som blir omfattet av godkjenningsordningen (2017/374)

Bakgrunnen for forslaget er at det europeiske kjemikalieregelverket REACH skal endres me... 24.04.17

Foreslår endringer i biocidforskriften (2017/3236)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre fire EU-rettsakter ved å endre biocidforskrifte... 18.04.17

Høring av vedlegg om infrastruktur til den norske avfallsstrategien (2017/3203)

Klima- og miljødepartementet publiserte i august 2013 en norsk avfallsstrategi. For å... 27.03.17

Høring av vedlegg om avfallsforebygging til den norske avfallsstrategien (2017/3276)

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet utarbeidet forslag til... 27.03.17

Foreslår nye regler for bly, bisfenol A og fenol i leketøy (2017/3128)

Forslaget gjelder gjennomføring i norsk regelverk av planlagte endringer av det europeis... 23.03.17

Høring av endringer i REACH-forskriften (2014/2564)

Når EU-kommisjonen tildeler virksomheter en godkjenning for bruk av et stoff oppført i... 21.03.17

Foreslår implementering av nye EU-bestemmelser om støyberegning (2016/11222)

Klima- og miljødepartementet har gitt Miljødirektoratet i oppdrag å utarbeide høringsnot... 01.03.17

Høring av endringer i REACH-forskriften og produktforskriften (2017/92)

Bakgrunnen for forslaget er at det europeiske kjemikalieregelverket REACH blir endret av... 14.02.17

Undersøkelse om bruk av PFOS i henhold til unntakene i POP-forordningen (2017/919)

Miljødirektoratet gjennomfører en undersøkelse om bruk av PFOS. I Norge er PFOS regulert... 27.01.17

Høring av forslag om gjennomføring av ny klassifisering for farlige stoffer (2016/11440)

Forslaget gjelder endring av det europeiske regelverket for klassifisering, merking og... 13.01.17

Forslag om justering av maksimal normalpris for levering av PCB-holdige isolerglassruter (2016/11469)

Miljødirektoratet foreslår å endre avfallsforskriften kapittel 14, slik at maksimal pris... 20.12.16

Foreslår forskrift om tilskudd til tiltak mot marin forsøpling (2016/5459)

Miljødirektoratet sender med dette ut forslag om forskrift om tilskudd til tiltak mot... 14.12.16

Foreslår ny forskrift om emballasjeavfall (2016/11510)

Miljødirektoratet sender forslag til nytt kapittel i avfallsforskriften om emballasjeavf... 14.12.16

Foreslår endringer i biocidforskriften (2016/11252)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre fire EU-rettsakter ved å endre biocidforskrifte... 13.12.16

Foreslår nye regler i CLP for innsending av informasjon om giftige stoffblandinger (2016/2314)

Forslaget gjelder gjennomføring i norsk regelverk av en endring av det europeiske... 13.12.16

Foreslår ny forskrift om kommunal beredskap (2016/11111)

Miljødirektoratet sender forslag til nytt kapittel i forurensningsforskriften om kommuna... 01.12.16

Foreslår endring av forurensningsforskriften kapittel 20 og avfallsforskriften kapittel 11 (2016/9234)

På vegne av Klima- og miljødepartementet, sender Miljødirektoratet på høring forslag til... 08.11.16

Foreslår endringer i biocidforskriften (2016/10452)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre en rekke EU-rettsakter ved å endre biocidforskr... 28.10.16

Høring om endring av produktforskriftens bestemmelser om elektriske og elektroniske produkter (2013/10356)

Bakgrunnen for forslaget er at det europeiske regelverket for elektriske og elektroniske... 28.10.16

Høring av endringer i REACH-forskriften (2016/9338)

Bakgrunnen for forslaget er at det europeiske kjemikalieregelverket REACH skal endres ve... 07.10.16

Foreslår endring i forskrift om fremmede organismer – krypdyr og amfibier (2014/7968)

På vegne av Klima- og miljødepartementet, sender Miljødirektoratet på høring forslag til... 13.09.16

Høring av nytt direktiv for mellomstore forbrenningsanlegg (2014/6683)

EU vedtok et nytt direktiv for mellomstore forbrenningsanlegg (1-50 MW) i november 2015.... 31.08.16

Foreslår ny forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt (2015/9635)

Miljødirektoratet foreslår en omlegging av dagens erstatningsordning for tamrein som tap... 23.08.16

Høring av rapport om Norges implementering av PRTR-protokollen (2014/1763)

Vi ber om eventuelle kommentarer til implementeringsrapporten for PRTR-protokollen innen... 22.08.16

Høyring om skjerpa krav til fluorhaldige klimagassar (2016/5504)

Miljødirektoratet foreslår skjerpa reglar for bruk av sterke fluorhaldige klimagassar.... 19.07.16

Industriutslippsdirektivet (IED): Høring av BAT-konklusjon som stiller krav til utslipp til vann og luft fra kjemisk industri (2013/2684)

Kravene i IED implementeres ved at det gjøres endringer i forurensningsforskriften og... 05.07.16

Foreslår endringer i klimakvoteforskriften (2016/5434)

Miljødirektoratet foreslår enkelte endringer i klimakvoteforskriften for å harmonisere... 01.07.16

Foreslår endringer i biocidforskriften (2016/4104)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre en rekke EU-rettsakter ved å endre biocidforskr... 30.06.16

Foreslår endringer i biocidforskriften (2016/4541)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre endringer i biocidforskriften. 27.06.16

Foreslår forskrift om tilskudd til klimatiltak i kommunene (2016/5021)

Miljødirektoratet sender med dette ut forslag om ny forskrift om tilskudd til klimatilta... 17.06.16

Foreslår mindre endringer i forurensningsforskriften for industribransjer (2015/11954)

Miljødirektoratet foreslår noen mindre endringer i forurensningsforskriftens kapittel 24... 15.06.16

Foreslår endringer i regelverk om krysotil, uorganiske ammoniumsalter og reglene for ECHAs klageinstans (2016/2916)

Bakgrunnen for forslaget er at det europeiske kjemikalieregelverket REACH og forordninge... 10.05.16

Foreslår ny forskrift om overtredelsesgebyr for overtredelser etter motorferdselslovgivningen (2015/5409)

Miljødirektoratet sender med dette ut forslag om ny forskrift om overtredelsesgebyr for... 06.05.16

Høring på forskrift om grunnsatser for tap av tamrein drept eller skadet av rovvilt (2016/3730)

Miljødirektoratet sender på høring forslag til forskrift om grunnsatser for tap av tamre... 04.05.16

Foreslår endringer i biocidforskriften (2016/3191)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre tre EU-rettsakter ved å endre biocidforskriften. 25.04.16

Foreslår ny forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1. april 2017 - 31. mars 2022 (2016/352)

Miljødirektoratet sender med dette ut forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av... 03.05.16

Foreslår forskrift om innførsel, utførsel, reutførsel, overdragelse eller besittelse av truede arter (CITES) (2016/2869)

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet sender i dag Miljødirektoratet ut forslag ti... 31.03.16

Foreslår gjennomføring av ny klassifisering for farlige stoffer (2016/1932)

Forslaget gjelder endring av det europeiske regelverket for klassifisering, merking og... 18.03.16