Regelverk

Høringer om forslag til endringer av det norske regelverket. Alle høringer foregår elektronisk. Du finner skjema for å avgi høringsuttalelse nederst på hver høringssak.

Høring på forskrift om grunnsatser for tap av tamrein drept eller skadet av rovvilt (2016/3730)

Miljødirektoratet sender på høring forslag til forskrift om grunnsatser for tap av tamre... 04.05.16

Foreslår endringer i biocidforskriften (2016/3191)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre tre EU-rettsakter ved å endre biocidforskriften. 25.04.16

Foreslår ny forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1. april 2017 - 31. mars 2022 (2016/352)

Miljødirektoratet sender med dette ut forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av... 03.05.16

Foreslår forskrift om innførsel, utførsel, reutførsel, overdragelse eller besittelse av truede arter (CITES) (2016/2869)

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet sender i dag Miljødirektoratet ut forslag ti... 31.03.16

Foreslår gjennomføring av ny klassifisering for farlige stoffer (2016/1932)

Forslaget gjelder endring av det europeiske regelverket for klassifisering, merking og... 18.03.16

Europakommisjonens forslag til handlingsplan for sirkulær økonomi (2016/2808)

Europakommisjonen la 2. desember 2015 fram en pakke om sirkulær økonomi som inneholder e... 17.03.16

Endring av forskrift om reduksjon av bensindamp (2015/3596)

Direktiv 2009/126/EF stiller krav til gjenvinning av bensindamp ved fylling av bensin på... 16.03.16

Foreslår endring av produktforskriftens regulering av tungmetaller i deler til kjøretøy (2016/2501)

EU har innført endringer i regelverket for kasserte kjøretøy. Endringene innebærer... 11.03.16

Høring av veileder og endringer i nye bestemmelser i forurensningsforskriften §§ 36-21 og 36-22 (2013/2684)

Et forslag til endring av forurensningsforskriften og avfallsforskriften i forbindelse m... 19.02.16

Høring produktforskriften styren og benzosyre (2016/469)

Styren og benzosyre har fått ny helsefareklassifisering ved en endring av det europeiske... 18.02.16

Høring av endringer i REACH-forskriften (2016/243 )

Bakgrunnen for forslaget er at det europeiske kjemikalieregelverket REACH skal endres sl... 25.01.16

Foreslår endringer i biocidforskriften (2016/361)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre ni EU-rettsakter ved å endre biocidforskriften. 22.01.16

Høring av forslag om gjennomføring av nye kriterier for klassifisering av farlige stoffer (2016/310)

Forslaget gjelder endring av det europeiske regelverket for klassifisering, merking og... 20.01.16

EU-kommisjonen foreslår endringer i EUs avfallsregelverk som del av pakke om sirkulær økonomi (2016/764)

EU-kommisjonen la 2. desember 2015 fram en pakke om sirkulær økonomi, som blant annet... 21.01.16

Foreslår endring av saksbehandlingsgebyret i avfallsforskriften (2013/10604)

Klima- og miljødepartementet foreslår i statsbudsjettet for 2016 at gebyrsatsene for... 18.12.15

Foreslår endringer i regelverket for motorferdsel i utmark (2015/11684)

 I tråd med oppdrag fra Klima- og miljødepartementet sender Miljødirektoratet ut forslag... 18.12.15

Foreslår endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst (2015/12019)

Miljødirektoratet sender på høring endringer i forskrift av 22. mars 2002 om utøvelse av... 14.12.15

Foreslår endringer for persistente organiske forbindelser (POP-er) for avfallsbehandling av HBCD (2015/11981)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre en EU-forordning ved å endre produktforskriften... 11.12.15

Foreslår endringer for persistente organiske forbindelser (POP-er) HBCD (2015/11245)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre en EU-forordning ved å endre produktforskriften... 10.12.15

Foreslår endring av leketøyforskriften (2015/11924)

Miljødirektoratet foreslår å innføre strengere grenseverdier i leketøyforskriften for tr... 08.12.15

Foreslår endringer i REACH-forskriften – ny forordning om datadeling (2015/3996)

Bakgrunnen for forslaget er at det skal innføres en forordning som fastsetter spesifikke... 24.11.15

Foreslår endringer i biocidforskriften (2015/11134)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre tre EU-rettsakter ved å endre biocidforskriften. 05.11.15

Foreslår endringer i regelverket om kadmium i maling (2015/3996)

Det eksisterende forbudet mot bruk av kadmiumholdig maling i det europeiske kjemikaliere... 04.11.15

Forslag til endringer i regelverket for motorferdsel i utmark (2015/11167)

I tråd med oppdrag fra Klima- og miljødepartementet sender Miljødirektoratet ut forslag... 30.10.15

Revisjon av forskrift om jakt, felling, fangst og fiske på statsallmenning (2015/10586)

Miljødirektoratet foreslår endring i forskrift av 8. mars 2004 om jakt, felling, fangst ... 15.10.15

Foreslår innskjerping av grenseverdier for svevestøv (2015/10426)

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet sender Miljødirektoratet ut forslag til... 08.10.15

Foreslår kriterier for farlig avfall og endringer i den europeiske avfallslista (2015/9689)

Miljødirektoratet foreslår endring av avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall fo... 06.10.15

Foreslår forskrift om registrering av avfallsaktører og plikt til journalføring (2015/8459)

Miljødirektoratet foreslår å innføre krav om at avfallstransportører, avfallsforhandlere... 22.09.15

Foreslår endringer i biocidforskriften (2015/9516)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre 14 EU-rettsakter ved å endre biocidforskriften. 16.09.15

Foreslår endringer for persistente organiske forbindelser (POP-er) (2015/8860)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre en EU-forordning ved å endre produktforskriften... 11.09.15

Foreslår å gi Arbeidstilsynet utvidet myndighet etter REACH-forordningen (2013/2417)

Forslaget gjelder endring av forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering,... 03.09.15

Foreslår endring for finansiering av kommunens håndtering av avfall (2013-1283)

Miljødirektoratet foreslår å utvide forslaget til endring av forurensningsloven § 34 til... 28.08.15

Foreslår endringer i regelverk om nonylfenoletoksylater (2015/3996)

Bakgrunnen for forslaget er at det europeiske kjemikalieregelverket REACH skal endres me... 28.07.15

Foreslår endringer i klimakvoteforskriften (2015/5926)

Miljødirektoratet foreslår endringer i klimakvoteforskriften om overføring av... 01.07.15

Endringer i biocidforskriften (2015/5852)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre to EU-rettsakter ved å endre biocidforskriften. 30.06.15

Høring av forslag til endringer av regelverket for eksport og import av avfall (2015/2981)

Forordningene (EU) nr. 660/2014 og nr. 1234/2014 endrer forordning (EF) 1013/2006 om... 11.06.15

EU-høring om sirkulær økonomi (2015/4946)

Europakommisjonen inviterer alle til å komme med idéer til utvikling av en sirkulær... 10.06.15

Foreslår endring av gebyrsatser i forurensningsforskriften kapittel 39 (2015/3613)

Forurenser betaler-prinsippet sier at det er forurensende virksomheter som skal betale f... 29.05.15

Høring av endringer i REACH-forskriften (2015/3996)

Bakgrunnen for forslaget er at forbudet mot benzen i det europeiske kjemikalieregelverke... 19.05.15

Høring på forskrift om grunnsatser for tap av tamrein drept eller skadet av rovvilt (2015/3990)

Miljødirektoratet sender på høring forslag til forskrift om grunnsatser for tap av tamre... 13.05.15