Regelverk

Høringer om forslag til endringer av det norske regelverket. Alle høringer foregår elektronisk. Du finner skjema for å avgi høringsuttalelse nederst på hver høringssak.

Høring av endringer i biocidforskriften (2015/3844)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre to EU-rettsakter ved å endre biocidforskriften. 12.05.15

Høring av forslag om gjennomføring av ny klassifisering for farlige stoffer (2015/2622)

Forslaget gjelder gjennomføring i Norge av endring i det europeiske regelverket for... 16.04.15

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt (2015/2860)

Miljødirektoratet sender med dette forslag til revisjon av forskrift om forvalting av... 10.04.15

Høring av forslag om innføring av unntak for white spirit i produktforskriftens omsetningsrestriksjon for giftige stoffer (2015/2454)

Noen typer white spirit har fått ny helsefareklassifisering gjennom en endring av det... 09.04.15

Høring av forslag til forskrift for tilskuddspost 69 og 79 (2015/2493)

Klima- og miljødepartementet har besluttet at tilskuddsordningene for oppryddingstiltak ... 26.03.15

Forskriftsendring om økt omsetning av biodrivstoff (2015/164)

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet sender Miljødirektoratet ut forslag til... 24.03.15

Høring av forslag om endring av produktforskriftens regulering av batterier (2015/2032)

EU har innført endringer i regelverket for batterier. Endringene innebærer utfasing av... 13.03.15

Forslag til endring av blyhaglreguleringen (2015/1457)

Stortinget har bedt om at blyhaglforbudet skal endres slik at det igjen blir tillatt å... 10.03.15

Forslag til endring i produktforskriften (2015/2029)

Produktforskriftens § 2-8 regulerer insektrepellentprodukter som inneholder det... 09.03.15

Forslag til endringer i kjemikalieregelverket for persistente organiske forbindelser (POP) (2015/1608)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre en EU-forordning ved å endre produktforskriften. 06.03.15

Foreslår endring av produktforskriftens bestemmelser om elektriske og elektroniske produkter (2013/10356)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre tre endringsdirektiver til det europeiske... 27.02.15

Høring av endringer i regelverk om sikkerhetsdatablader - REACH-vedlegg II (2015/1519)

Forslaget gjelder endring i REACH-forskriften. Bakgrunnen for forslaget er at... 27.02.15

Høring av endringer i REACH-forskriften og produktforskriften (2015/902)

Bakgrunnen for forslaget er at det gjøres endringer i REACH-forordningens krav til... 26.02.15

Forslag til endringer i biocidforskriften (2015/885)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre flere EU-rettsakter ved å endre biocidforskrift... 28.01.15

Høring av nye kriterier for emballering av farlige stoffer (2015/107)

Høringen gjelder endring av det europeiske regelverket for klassifisering, merking og... 21.01.15

Høring av endringer i regelverk om forsøksmetoder (2014/13819)

Forslaget gjelder endring i REACH-forskriften. Endringen i REACH-forskriften innebærer a... 19.12.14

Høring om endring i vannforskriften (2014/6785)

Høring av forslag til forskrift om endring i vannforskriften som følge av direktiv... 18.12.14

Høring av endringer i REACH-forskriften (2014/3378)

Miljødirektoratet foreslår endringer i REACH-forskriften for å gjennomføre vedtatte... 16.12.14

Høring av forslag om endring av avfallsforskriften kapittel 1 om EE-avfall (2013/4639)

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet sender Miljødirektoratet med dette ut forsla... 09.12.14

Forslag om endring i REACH-forskriften (2014/11953)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre en EU-forordning i norsk regelverk ved å endre... 14.11.14

Høring på revisjon av forskrift om utøvelsen av jakt, felling og fangst (2014/12525)

Miljødirektoratet sender på høring revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og... 03.11.14

Foreslår harmonisert klassifisering for triadimenol

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på et nytt forslag om... 16.10.14

Foreslår endring av verneforskrift for Sørdalen naturreservat i Bremanger kommune (2013/7736)

Klima- og miljødepartementet har gitt Miljødirektoratet i oppdrag å iverksette en... 14.10.14

Foreslår endringer i HMS-forskriftene for petroleumsvirksomheten (2013/2048)

Miljødirektoratet foreslår endringer i styringsforskriften og aktivitetsforskriften unde... 06.10.14

Foreslår endring av produktforskriftens bestemmelser om elektriske og elektroniske produkter (2013/10356)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre endringsdirektiver til det europeiske regelverk... 02.10.14

Høring av forslag om endring av leketøyforskriften (2014/11562)

Miljødirektoratet foreslår å innføre strengere grenseverdier i leketøyforskriften for fe... 29.09.14

Foreslår å gjennomføre ny klassifisering for farlige stoffer (2014/8720)

Miljødirektoratet foreslår gjennomføring av endring i det europeiske regelverket for... 23.09.14

Høring av endringer i regelverk om 1,4- diklorbenzen (2014/8698)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre en EU-forordning om 1,4 diklorbenzen som endrer... 09.09.14

Høring av forslag om oppheving av kapittel 7 i avfallsforskriften om refusjon av avgift på trikloreten (TRI) (2014/2058)

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet sender Miljødirektoratet med dette ut forsla... 04.09.14

Høring av forslag til forskrift om fremmede organismer (2014/7968)

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet sender Miljødirektoratet med dette ut forsla... 11.07.14

Ny forskrift om forvaltning av bever (2014/7985)

Miljødirektoratet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om forvaltning av... 04.07.14

Forslag om endringer i klimakvoteforskriften (2014/7551)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre seks forordninger og en kommisjonsbeslutning so... 01.07.14

Forslag om endring i REACH-forskriften (2014/4767)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre en EU-forordning som endrer forsøksmetodeforord... 30.06.14

Forslag om endring i REACH-forskriften (2014/4558)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre en EU-forordning som endrer REACH i norsk... 26.06.14

Forslag om endring i REACH-forskriften og produktforskriften (2014/1688)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre en EU-forordning som endrer REACH i norsk... 25.06.14

Foreslår å innføre forbud mot den bromerte flammehemmeren HBCD i produktforskriften (2014/7234)

Høringen gjelder forslag om å innføre forbud mot produksjon, import, eksport, omsetning ... 23.06.14

Foreslår overgangsordning for import og omsetning av forbrukerprodukter med PFOA (2013/1163)

Miljødirektoratet anbefaler en overgangsordning for forbudet i produktforskriftens... 25.03.14

Foreslår å endre CLP-forskriften (2014/154)

Det europeiske regelverket for klassifisering og merking av kjemikalier (CLP) er endret... 19.03.14

Forslag om endringer i kjemikalieregelverkene for persistente organiske forbindelser (POP) og REACH (2014/1813)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre to EU-forordninger ved å endre produktforskrift... 06.03.14

Forslag til nytt kapittel 15 i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr for kommunenes håndtering av husholdningsavfall (2013/3975)

Miljødirektoratet har utarbeidet forslag til nytt kapittel 15 i avfallsforskriften om... 31.01.14