Foreslår å gjennomføre ny klassifisering for farlige stoffer (2017/8384)

Forslaget gjelder endring av det europeiske regelverket for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP).

Endringene i CLP innebærer ny harmonisert klassifisering av 16 stoffer som ikke har hatt en harmonisert klassifisering tidligere og endret klassifisering for 18 stoffer. I tillegg innføres oversettelser av stoffnavn på alle EU-språkene.

Dette styrker eksisterende regelverk, og forventes å medføre en økt beskyttelse av helse og miljø. Endringen i det norske regelverket medfører ikke økonomiske konsekvenser fordi norske bedrifter uansett må oppfylle EU sine krav for å få tilgang til de europeiske markedene.

Skjema for å gi høringskommentar finner du på denne siden. Høringsdokumentet finner du i høyremenyen.

Vi ber om kommentarer til forslaget innen 11. juni 2018.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tolldirektoratet

22.06.18

Firma: Tolldirektoratet

Justis- og beredskapsdepartementet

15.06.18

Firma: Justis- og beredskapsdepartementet

Akershus fylkeskommune

15.06.18

Firma: Akershus fylkeskommune

Statens legemiddelverk

15.06.18

Firma: Statens legemiddelverk

Statens arbeidsmiljøinstitutt

15.06.18

Firma: Statens arbeidsmiljøinstitutt

Tema

Relaterte lenker