Foreslår endring av avfallsforskriften (2013/1343 )

Forslaget gjelder endring av avfallsforskriften kap. 4 om kasserte batterier og er en gjennomføring av EUs direktiv 2013/56/EU. Direktivet stiller krav om registrering av produsenter og hvilke opplysninger fra produsent som skal inngå i det nasjonale registeret for produsenter av batterier.

EUs batteridirektiv 2006/66/EC, er gjennomført i norsk rett i kapittel 3 i avfallsforskriften.

EU har vedtatt et endringsdirektiv til batteridirektivet, 2013/56/EU, for å gjennomføre krav til registrering av produsenter i produsentregisteret for batterier. Reguleringer er tatt inn i EØS-avtalen, og vi er derfor forpliktet til å gjennomføre direktivet i norsk rett.

Miljødirektoratet vurderer at de substansielle kravene til registrering og informasjon som produsentene nå sannsynligvis allerede er oppfylt. Dette er likevel i hovedsak basert på privatrettslig grunnlag, fordi returselskapene har behov for denne informasjonen og ikke som en direkte følge av offentligrettslige forpliktelser. Vi vurderer derfor at vi må gjennomføre endringer i avfallsforskriften for å gjennomføre direktivet i tråd med våre forpliktelser etter EØS-avtalen.

Hovedinnhold i direktiv 2013/56/EU artikkel 1, nr. 14

Artikkel 1, nr. 14 stiller krav om prosedyre og krav til registrering av produsenter, samt hvilken informasjon som produsent skal oppgi. Direktivet åpner for at registreringen kan foregå som en del av en annen registreringsprosedyre, som f.eks. registrering i et godkjent returselskap. Det er også krav om at gebyr for registrering skal være basert på den faktiske kostnaden ved å registrere produsenten.

Endringer av dagens regelverk

Gjennomføring av direktiv (EU) nr. 2013/56 vil skje ved endringer i avfallsforskriften §§ 3-7, 3-9. 3-13, forslag til endringsforskrift ligger i høyremenyen.

Konsekvenser av reguleringen

Endringen vil ikke medføre behov for endringer i registreringsprosedyrer, men gir en konkret offentligrettslig plikt til produsent, der det før bare var privatrettslige plikter.

Samlet sett vurderer Miljødirektoratet det som at de foreslåtte endringene i avfallsforskriften er gjennomførbare og ikke kommer til å medføre vesentlige økonomiske og/eller administrative konsekvenser.

Høringsfrist

Skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Forslag til endringsforskrift finner du i høyremenyen. Vi ber om at de enkelte organisasjonene orienterer relevante underliggende etater, medlemsforbund, medlemsbedrifter mv. om høringen.

Kommentarer til forslaget sendes Miljødirektoratet innen 20. august 2018.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker