Foreslår endring i biocidforskriften (2017/7188)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre en rekke nye EU-rettsakter ved å endre biocidforskriften.

EU-kommisjonen har vedtatt en rekke nye rettsakter som supplerer og utdyper biocid­forordningen (EU) nr. 528/2012. Siden rettsaktene er EØS-relevante og er i prosess for å bli tatt inn i avtalen, er Norge forpliktet til å gjennomføre dem i norsk rett. Rettsaktene sendes på høring før de er inne i EØS-avtalen for å sikre en rask gjennomføring. Det er på dette tidspunktet ingen mulighet til å påvirke innholdet i rettsaktene.

Vi gjør oppmerksom på at høringen gjennomføres elektronisk. Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Høringsfrist er 13. oktober 2017.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Justis og beredskapsdepartementet

17.10.17

Firma: Justis og beredskapsdepartementet

Utenriksdepartementet

17.10.17

Firma: Utenriksdepartementet

Tolldirektoratet

17.10.17

Firma: Tolldirektoratet

Statens legemiddelverk: Høringssvar

11.10.17

Firma: Statens legemiddelverk

Fiskeridirektoratet

09.10.17

Firma: Fiskeridirektoratet

Helse- og omsorgsdepartementet

04.10.17

Firma: Helse- og omsorgsdepartementet

Tema

Relaterte lenker