Høring av endringer i CLP-forskriften (2019/364)

Miljødirektoratet sender på høring forslaget om endring av det europeiske regelverket for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP).

Endringene i CLP innebærer at EU-regelverket harmoniseres med de to siste revisjonene av det globale systemet for klassifisering og merking av kjemikalier. De viktigste endringene er introduksjon av en ny fareklasse for en gruppe eksplosiver og en ny farekategori for pyrofore gasser innen fareklassen brannfarlige gasser. I tillegg er det bl.a. innført nye generiske grenseverdier, oppdatering av referanser til tester og justering av definisjonen i bestemmelsene om klassifisering for helsefarer.

Dette styrker eksisterende regelverk, og forventes å medføre en økt beskyttelse av helse og miljø. Endringen i det norske regelverket medfører ikke økonomiske konsekvenser fordi norske bedrifter uansett må oppfylle EU sine krav for å få tilgang til de europeiske markedene.

Skjema for å gi høringskommentar finner du på denne siden. Høringsdokumentet finner du i høyremenyen.

Vi ber om kommentarer til forslaget innen 25. februar 2019.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

VKE - Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi: Høring av endringer i CLP-forskriften (2019/364)

04.02.19

Firma: VKE - Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi

Tema

Relaterte lenker