Søker om å opprette Raudafjell villreinområde (2013/4864)

Interimsstyret for Raudafjell har i brev av 10. desember 2018 søkt om opprettelse av Raudafjell villreinområde i Aurland og Voss kommuner.  Miljødirektoratet ønsker med dette å legge ut en høring om opprettelse av området Raudafjell som et eget villreinområde og åpning av jakt på villrein, jf. forslag til forskrift.  Begrunnelse for forslaget og en nærmere avgrensning av området framgår av søknad med kartbilag og høringsnotat.

Det er, etter direktoratets oppfatning, både naturlig og riktig at en villreinstamme under oppbygging i dette området inkluderes i villreinforvaltningen på lik linje med øvrige villreinområder i landet. Det regionale forvaltningsansvaret for Raudafjell foreslås lagt til Villreinnemnda for Nordfjella og Fjellheimen. Direktoratet ønsker høringspartenes syn på den foreslåtte opprettelsen. 

Skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Det er også mulig å sende inn høringskommentarer skriftlig til post@miljodir.no.

Høringsfrist er 1. mars 2019.

Det er viktig for Miljødirektoratet å få inn alle meninger om endringen, både om forslaget støttes og dersom det foreligger negative konsekvenser som tilsier at det ikke støttes.

Vi oppfordrer relevante aktører til å oppsummere innspill fra egne medlemmer slik at det kommer en samlet uttalelse fra for eksempel villreinutvalg og andre relevante organisasjoner eller sammenslutninger. 

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:
Firma /
Organisasjon:
E-post:
Emne:
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker