Klimavennlig transport på sjø og vei er viktige tema for kommunene på Vestlandet. Et framtidsretta eksempel er Ampere, verdens første batteridrevne bilferje som trafikkerer strekningen Lavik-Oppedal i Sogn og Fjordane. Foto: Helge Sunde/Samfoto (Scanpix)

Klimasamling for kommunene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane

Alle kommuner i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane var invitert til samling i Haugesund, 5. og 6. desember 2018. Formålet var å hjelpe kommunene i arbeidet med å redusere klimagassutslipp.

 • Tid: 5. og 6. desember 2018
 • Sted: Scandic Maritim, Haugesund

Samlingen ble arrangert av Miljødirektoratet, fylkesmennene og fylkeskommunene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Program

Dag 1 – onsdag 5. desember

12.30: Velkommen v/ fylkesvaraordfører i Rogaland, Marianne Chesak, og ordfører i Haugesund, Arne-Christian Mohn.

12:50: Hva er statens forventninger til kommunene, og hva kan staten gjøre for kommunene? V/ Herdis Laupsa, seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak, Miljødirektoratet. (PDF)

13.00: Kommunenes ansvar for at grønne investeringer gir av avkastning. Innlegg ved Sverre Meling, daglig leder i Maritimt forum for Haugalandet og Sunnhordland.

13.15: Status for klimaarbeid/samarbeid i regionen v/ Tara Botnen Holm, regionalplanavdelinga Rogaland Fylkeskommune. (PDF)

13.45: Pause

14.00: Lokalt klimaarbeid – kommuner deler erfaringer

14.45: Pause

15.00: Kommunene deler erfaringer - fortsetter

15.45: Pause

16.15: Hvordan bruke anskaffelser og grønne investeringer til å redusere klimagassutslipp? Ved Sarah Sinnathamby, Difi (PDF)

16:45: Klimaledelse: Hvordan integrere klimaarbeidet i kommunens arbeid? Ved Kjetil Bjørklund, fagleder for klima i KS, i samarbeid med Cicero senter for klimaforskning. (PDF)

17.15: Pause

17:30: Veien videre for klimaarbeidet i kommunene i regionen. Samtale mellom politikere, kommuneledere, forskere og representanter fra næringslivet og staten.

 • Hva kreves og forventes av kommunen?
 • Hva slags tiltak bør vi satse på i vår del av landet?
 • Hvordan styrke lokalt klimaarbeid?
 • Hvordan få med alle kommunene?

Paneldeltagere:

 • Christian Herheim, Klimapartner
 • Carlo Aall, Vestlandsforskning
 • Kjell Kvingedal, Fylkesmannen Hordaland
 • Arne Bergsvåg (Sp), leder av samferdselsutvalget i Fylkestinget i Rogaland
 • Kjetil Bjørklund, fagleder for klima i KS
 • Ole John Østenstad, prosjektleder, Sunnfjord kommune 

 

Dag 2 – torsdag 6. desember

09.00: Klimasats – muligheter for støtte i 2019 v/ Kirvil Stoltenberg, Miljødirektoratet (PDF)

09.30: Parallellsesjoner – første runde

Formålet med parallellsesjonene er at kommuner som er spesielt interessert i å følge opp arbeid innen dette temaet, skal få fordype seg og diskutere med eksperter og andre kommuner hvordan kommunen(e) kan jobber videre med temaet. Vi oppfordrer kommunene til å søke samarbeid med andre kommuner. Alle parallellsesjoner hvor det er relevant inkluderer et lite Klimasats-verksted, der gruppa får diskutere med Miljødirektoratet hva Klimasats-ordningen kan gi av muligheter for støtte.

11:00 Lunsj

12.00: Parallellsesjoner – andre runde 

 • Klimavennlig arealplanlegging
 • Hvordan jobbe godt med klima- og energiplan og gjøre planene effektive? 
 • Hvordan skape engasjement og etterspørsel etter klimatiltak lokalt?
 • Kommunene kan redusere klimarisiko igjennom nettverk og næringsutvikling - hvordan?

13:30: Hvordan ta med seg ideer fra samlingen inn i hverdagen? 

Oppsummering/ kommentarer/ spørsmål

14.00: Slutt

 

Informasjon til deltakerne

Klimaledelse viktig tema på dag 1

Samlingen går over to dager. Vi oppfordrer kommunene til å være representert med leder(e) (f. eks. rådmenn, kommunalsjefer, teknisk sjef, næringssjef el.l.) sammen med saksbehandlere på dag 1. Denne dagen ønsker vi å diskutere klimaledelse/forankring av klimaarbeidet i kommunen, i tillegg til å vise fram en rekke gode eksempler på tiltak ulike kommuner har gjennomført.

Konkretiserer tiltak på dag 2

Dag 2 er lagt opp som innlegg og diskusjoner i tematiske grupper, der fagansvarlige og saksbehandlere kan velge tema etter hva som er mest aktuelt for kommunen å jobbe med framover. Her blir det vist eksempler på hvordan kommuner har jobbet, og deretter får deltakerne hjelp til å organisere diskusjoner om mulige tiltak, hvordan og hvem man kan samarbeide med, og hvordan støtteordninger som Klimasats kan komme til hjelp.

Velg tema som passer din kommune

Det blir fire paralleller før lunsj, og tilsvarende antall etter lunsj. Det betyr at en kommune som kun stiller med en deltaker, kun vil få deltatt på to ulike parallellsesjoner. Det kan derfor være en fordel å delta med flere personer, om det er mulig. Det er viktig å krysse av ønsker om temaer/parallellsesjoner i påmeldingsskjemaet, slik at de mest aktuelle temaene for din kommune blir prioritert. Merk at klimatilpasning er ikke tema for denne samlingen.

Hvem bør delta?

Som nevnt vil vi gjøre første dag til en møteplass for både ledere og fag/saksansvarlige. Innspill fra lederne på dag 1 vil være nyttige for konkretiseringen av tiltak under dag 2. Kommunen bør også tenke på hvilke fagområder som bør være representert. Vi oppfordrer særlig innkjøpsansvarlige til å delta, ettersom grønne anskaffelser blir tema begge dager. Næringsutvikling, planarbeid og integrering av klima i resultat- og målstyring (klimaledelse) er andre sentrale temaer.

Kontakt:

Miljødirektoratet: Håvard Kleppa (sekretariat, hovedkoordinator)

Fylkesmannen i Rogaland: Erik Cockbain

Fylkesmannen i Hordaland: Anniken Friis

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: Eline Orheim

Rogaland fylkeskommune: Christian Herheim

Hordaland fylkeskommune: Tale Halsør

Sogn og Fjordane fylkeskommune: Ida Beate Mølmesdal

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi): Kristine Lindberg

Tema