Foto: Miljødirektoratet.

Klimasamling for kommunene i Trøndelag, 27. og 28. november 2018

Alle kommuner i Trøndelag var invitert til samling på Hell, 27. og 28. november 2018. Formålet var å hjelpe kommunene i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. Her finner du presentasjonene og annen info fra samlingen.

Kommunene vil fikk presentert eksempler på effektive lokale tiltak, informasjon om innkjøpsregler og støtteordninger, og diskuterte tiltak og samarbeid med andre kommuner.

Samlingen ble arrangert av Miljødirektoratet, Klimaråd Trøndelag (Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune og KS) og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Program og presentasjoner

Dag 1 - tirsdag 27. november

10.00: Velkommen

10.30: Status for klimasamarbeid i regionen. Hva skjer i kommunene? Hva er planene framover? Ved Vigdis Espnes Landheim, seksjonsleder plan, Trøndelag fylkeskommune.

10.45: Eksempler på lokalt klimaarbeid i regionen - del 1

Fra plan til handling og institusjonalisering/forankring

11.30: Lunsj

12.30: Eksempler på lokalt klimaarbeid - del 2

Eksempler på smart bruk av Klimasats-midler.

13.30: Pause    

13.45: Hvordan bruke anskaffelser og grønne investeringer til å redusere klimagassutslipp? V/ Marit Holter-Sørensen, Difi.  (PDF).

14.30: Klimaledelse: Hvordan integrere klimaarbeidet i kommunens øvrige arbeid? V/ Kjetil Bjørklund, fagleder for klima i KS, i samarbeid med Cicero senter for klimaforskning. (PDF)

15.15: Pause - tid å prate med kolleger fra andre kommuner

15:45: Veien videre for klimaarbeidet i kommunene i regionen. Samtale mellom politikere, kommuneledere og representanter fra næringslivet og staten.

 • Hva kreves og forventes av kommunen?
 • Hva slags tiltak bør vi satse på i vår del av landet?
 • Hvordan styrke arbeidet og få med alle kommunene?
 • Hva kan og bør vi gjøre sammen på tvers av kommuner?

Panelet:

 • Audun Rosland, leder av klimaavdelingen i Miljødirektoratet
 • Vigdis Espnes Landheim, seksjonsleder plan, Trøndelag fylkeskommune
 • Jørn Arvid Endresen, direktør ASKO
 • Ingrid Aune, ordfører i Malvik kommune
 • Kjetil Bjørklund, fagleder for klima i KS

17.00: Fri/til disposisjon

18.30: Middag

 

Dag 2 – onsdag 28. november

09.00: Slik kan kommunene bruke støtteordningen Klimasats i 2019 v/ Kirvil Stoltenberg, Miljødirektoratet

09.30: Parallellsesjoner - før lunsj

 • Hvordan revidere klima- og energiplanen slik at den blir effektiv
 • Klimavennlig by-/tettstedsutvikling og planarbeid
 • Klimasmart landbruk
 • Klimaledelse i kommunene – ved Cicero og KS

Formålet med parallellsesjonene er at kommuner som er spesielt interessert i å følge opp arbeid innen dette temaet, skal få fordype seg og diskutere med eksperter og andre kommuner hvordan kommunen(e) kan jobbe videre med temaet. Vi oppfordrer kommunene til å søke samarbeid med andre kommuner. Alle parallellsesjoner hvor det er relevant inkluderer et lite Klimasats-verksted, der gruppa får diskutere med Miljødirektoratet hva Klimasats-ordningen kan gi av muligheter for støtte.

11.30: Lunsj

12.30: Parallellsesjoner - etter lunsj

14.30: Oppsummering og veien videre. Hva har vi lært om hvordan vi kan styrke klimaarbeidet lokalt? Dialog med deltakerne om funn fra workshopene og samlingen forøvrig, ledet av ordstyrer.

15.00: Slutt

 

Klimaledelse viktig tema på dag 1

Samlingen går over to dager. Vi oppfordrer kommunene til å være representert med leder(e), gjerne på kommunalsjefnivå, sammen med saksbehandlere på dag 1. Denne dagen ønsker vi å diskutere klimaledelse/forankring av klimaarbeidet i kommunen, i tillegg til å vise fram en rekke gode eksempler på tiltak ulike kommuner har gjennomført.

Konkretiserer tiltak på dag 2

Dag 2 er lagt opp som innlegg og diskusjoner i tematiske grupper, der fagansvarlige og saksbehandlere kan velge tema etter hva som er mest aktuelt for kommunen å jobbe med framover. Her blir det vist noen eksempler på hvordan kommuner har jobbet, og deretter får deltakerne hjelp til å organisere diskusjoner om mulige tiltak, hvordan og hvem man kan samarbeide med, og hvordan støtteordninger som Klimasats kan komme til hjelp.

Velg tema som passer din kommune

Foreløpig ser det ut som det blir 3-5 paralleller før lunsj, og tilsvarende antall etter lunsj. Det betyr at en kommune som stiller med en deltaker, kun vil få deltatt på to ulike parallellsesjoner. Det kan med andre ord være en fordel å delta med flere personer, om det er mulig. Det er viktig å krysse av ønsker om temaer/parallellsesjoner i påmeldingsskjemaet, slik at de mest aktuelle temaene for din kommune blir prioritert. Merk at klimatilpasning er ikke tema på denne samlingen.

Hvem bør delta?

Som nevnt vil vi gjøre første dag til en møteplass for både ledere og fag/saksansvarlige. Innspill fra lederne på dag 1 vil være nyttige for konkretiseringen av tiltak under dag 2. Kommunen bør også tenke på hvilke fagområder som bør være representert. Vi oppfordrer særlig innkjøpsansvarlige til å delta, ettersom grønne anskaffelser blir tema begge dager. Næringsutvikling, planarbeid og integrering av klima i resultat- og målstyring (klimaledelse) er andre sentrale temaer.

Opphold dekkes

Kommunen får dekket utgifter til én overnatting, mat og møtelokaler for inntil to personer, pluss en dagpakke for én deltaker. Dvs. at kommunene f. eks. kan stille med tre deltakere på første dag og to på andre dag. Kommunen kan melde på flere, men må da dekke utgiftene selv. (Pris for begge dager med overnatting er ca. 2500 kroner. Dagpakke uten overnatting/middag, cirka 650 kroner.) Kommunen må også dekke reisekostnader selv.

Bindende påmelding

Påmeldingsfrist er 20. oktober. Påmeldingen er bindende. Dersom påmeldte ikke benytter plassen sin, vil ikke vi som arrangører få refundert alle kostnadene knyttet til oppholdet. Skulle det likevel skje at en deltaker blir forhindret fra å delta, bør kommunen først forsøke å finne en erstatter som kan delta, og deretter kontakte Miljødirektoratet så snart som mulig. I påmeldingsskjemaet må kommunen må utpeke en person som hovedkontakt for arrangøren. Raskt etter påmeldingsfristen vil vi bekrefte overfor hver kommune hvor mange deltakere vi kan dekke opphold for.

Kontakt:

Miljødirektoratet: Margrete Steen Fjeldhus, telefon 991 50 191

Fylkesmannen i Trøndelag: Stein-Arne Andreassen

Trøndelag fylkeskommune: Frida Ekström

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi): Kristine Lindberg

Tema