Nussir søker om etablering og drift av en kobbergruve i Kvalsund kommune i Finnmark. Miljødirektoratet behandler nå søknaden etter forurensningsloven. Foto: Kvalsund kommune.

Trenger mer informasjon om gruvedrift i Kvalsund

Nussir ASA vil utvinne kobber i Kvalsund i Finnmark. Miljødirektoratet ber virksomheten sende supplerende opplysninger innen 20. august om alternative deponiområder på land og muligheter for å redusere behovet for deponering av masser.

Nussir søkte i 2011 om etablering og drift av en kobbergruve i Kvalsund kommune. Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjente tidligere i år kommunens reguleringsplan for området etter plan- og bygningsloven.

Gråberg, ålegress og strømforhold

Miljødirektoratet ber Nussir dokumentere sannsynligheten for salg og bruk av gråbergmasser og beskrive alternativ deponering av gråberg.

De må dessuten kartlegge om det er ålegressenger som kan påvirkes av utilsiktet utslipp fra industriområdet for oppredning og prosessering av malm.

Det er tidligere utarbeidet rapporter om strømforholdene i Repparfjorden. Miljødirektoratet engasjerer nå et uavhengig fagmiljø til en tredjepartvurdering av rapportene og innspillene rundt strømforholdene, slik at vi sikrer et godt beslutningsgrunnlag.

Tilstrekkelige kunnskapsgrunnlag

Miljødirektoratet behandler nå søknaden etter forurensningsloven.

- Når vi avgjør om tillatelse kan gis, er det vår jobb etter loven å legge vekt på de forurensningsmessige ulemper sammenholdt med de fordeler og ulemper virksomheten for øvrig vil medføre. Vi trenger supplerende opplysninger fra Nussir på noen områder for å sikre at vi har det tilstrekkelige kunnskapsgrunnlaget til å fatte vedtak i saken, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Alternative deponiområder på land

Nussir søker om tillatelse til sjødeponering av avgangsmasser i Repparfjorden. I konsekvensutredningen er det også sett på deponering av avgangsmasser i landdeponi.

– Håndtering av avgangsmasser er en av de viktigste miljøeffektene fra gruvedrift. For å gi oss ytterligere grunnlag for vurdering av søknaden, ønsker vi noe mer informasjon fra Nussir om alternativene til sjødeponering, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Alternativene bør inkludere en visuell beskrivelse ved hjelp av kart og illustrasjoner. Virksomheten må beskrive miljømessige fordeler og ulemper ved landdeponering, og vurdere kostnader ved etablering og avslutning, inkludert miljøovervåking i ettertid.

Reduksjon av deponeringsbehovet

Gruvedrift gir betydelige mengder avgangsmasser. Miljødirektoratet er opptatt av å redusere mengden masser som må legges i et deponi.

- Nussir må redegjøre for hvilke alternative metoder og teknikker som kan brukes for å redusere behovet for deponering av avgangsmasser, som for eksempel avfallsreduksjon, gjenbruk og tilbakefylling, forteller Ellen Hambro.

Relaterte lenker

Kontakt:

seksjonsleder Harald Sørby
industriseksjon 2
telefon: 928 52 504

Tema