Olje- og gassvirksomheten sto for rundt to-tredeler av økningen i kvotepliktig klimagassutslipp i fjor. Petrojarl Knarr er et flytende produksjonsskip (FPSO). Foto: Teekay Corporation.

Klimagassutslippet fra kvotebedriftene fortsetter å øke

Klimagassutslippene fra de kvotepliktige norske virksomhetene øker for andre år på rad. Fra 2014 til 2015 går utslippene opp med over 700 000 tonn. Olje- og gassektoren står for mesteparten av økningen. 

Foreløpige utslippstall

Virksomhetene må hvert år rapportere sine klimagassutslipp til Miljødirektoratet innen utgangen 31. mars. Rapportene er verifisert av en uavhengig tredjepart, men blir også godkjent av Miljødirektoratet. Noen av rapportene er fremdeles under godkjenning hos oss. Tallene kan derfor endre seg noe fram til alle rapportene er endelig godkjent.

Det viser den foreløpige oversikten over klimagassutslipp i 2015 fra norske virksomheter som er omfattet av EUs system med klimakvoter. 

– Olje- og gassektoren har nå de høyeste klimagassutslippene siden 2008, sier Ellen Hambro direktør for Miljødirektoratet. 

135 norske bedrifter innen industri, olje og gass er omfattet av EUs kvotesystem og må svare klimakvoter for sine klimagassutslipp. I tillegg omfattes fem virksomheter innen luftfart. Cirka halvparten av Norges samlede klimagassutslipp kommer fra virksomheter som er omfattet av kvotesystemet.

Øker nesten tre prosent

Totale kvotepliktige utslipp i 2015 var 25,65 millioner tonn CO2-ekvivalenter (eksklusive luftfart). Det er en økning på cirka 740 000 tonn fra 2014, eller nesten tre prosent.

Fra 2013 har klimagassutslippene fra kvotepliktig sektor økt med cirka en million tonn.

Klimagassutslippene fra EUs kvotepliktige virksomheter (ekskl. luftfart) gikk litt ned (0,5 prosent) i fjor.

Fakling på Knarr

Klimagassutslippene fra olje- og gass virksomheten på norsk sokkel er på 12,7 millioner tonn, og er nå de høyeste fra denne sektoren siden norske virksomheter ble innlemmet i EUs klimakvotesystem i 2008.

– Antallet felt på norsk sokkel har økt ganske mye siden utslippene fra norsk sokkel ble en del av systemet med klimakvoter. Rundt 10 nye felt er etablert siden 2008, sier Ellen Hambro.

I 2015 står olje- og gass for bortimot to-tredeler av økningen i kvotepliktig klimagassutslipp. Økning i klimagassutslipp offshore var totalt cirka 500 000 tonn.

Den største økningen kommer fra oppstarten av olje- og gassfeltet Knarr i den nordlige delen av Nordsjøen, vest for Florø.

Knarr er et nytt felt som har hatt store utslipp først og fremst i forbindelse med fakling av gass under oppstart. Klimagassutslippene fra Knarr alene var på nærmere 395 000 tonn i 2015.

Også gassfeltet Kvitebjørn, nordvest for Bergen, har hatt et klimagassutslipp som er 100 000 tonn høyere i 2015 enn året før. Ifølge Statoil er hovedårsaken økt forbruk av brenngass i forbindelse med at de har installert en ny gassturbin. 

Variasjoner i industrien

Klimagassutslippene fra fastlandsindustrien økte samlet i fjor, med 200 000 tonn. Gjødselprodusenten Yara og oljeraffineriet på Mongstad drar utslippene fra industrien opp i 2015.

Kvotesystemet strammes inn

Hensikten med EUs kvotesystem er å redusere utslippene av klimagasser.

  • Systemet setter et felles europeisk tak på antall tonn klimagasser bedriftene samlet kan slippe ut.
  • Årlig reduseres kvotemengden med 1,74 prosent. Det europeiske kvotetaket vil i 2020 være 21 prosent lavere enn utslippene i 2005.

Klimagassutslippene fra Yara økte med over 250 000 tonn fra 2014 til 2015. Årsaken er først og fremst at Yara har erstattet import med økt egenproduksjon av ammoniakk.

I tillegg hadde oljeraffineriet på Mongstad høyere utslipp i fjor enn året før fordi driften gikk som normalt etter en vedlikeholdstans i 2014. 

Klimagassutslippene i ferrolegeringsindustrien gikk ned til 2013 nivå i fjor, etter en økning året før. Til sammen gikk klimagassutslippene i denne bransjen ned i 2015 med 200 000 tonn.

Omtrent halvparten av nedgangen i ferrolegeringsindustrien skyldes at TiZir Titanium & Iron i Tyssedal har hatt noe redusert drift i 2015 sammenliknet med 2014. Klimagassutslippene fra smelteverket gikk ned med cirka 100 000 tonn i fjor.

Også hos sementprodusenten Norcem har redusert drift i fjor gitt 80 000 tonn lavere klimagassutslipp.

Klimagassutslippene fra produksjon av aluminium har endret seg lite fra i fjor. I treforedlingsindustrien fortsetter utslippene ned, mens utslippene fra sildemelproduksjon går opp. 

Luftfart

I luftfartssektoren i EU går klimagassutslippene litt opp i 2015. De kvotepliktige utslippene fra luftfart som blir rapportert til Norge går noe ned.

Fem flyoperatører som flyr innenfor EU/EØS- området rapporterer sine klimagassutslipp til Miljødirektoratet. Av disse er Norwegian den klart største. SAS rapporterer til svenske miljømyndigheter.

Både Norwegian, og de to store helikopterselskapene som flyr offshore har hatt en nedgang i rapporterte utslipp i 2015 sammenliknet med året før. Widerøes rapporterte utslipp har økt.

Alle de 140 kvotepliktige virksomhetene i kvotepliktig sektor leverte inn én klimakvote for hvert tonn klimagasser de slapp ut i 2015. Fristen for innlevering var 30. april 2016. Miljødirektoratet forvalter kvotesystemet for Norge.

Relaterte lenker

KONTAKT

Fungerende seksjonsleder Tone Sejnæs Pettersen klimakvoteseksjonen, telefon:992 64 134

Overingeniør Katja Synsfjell klimakvoteseksjonen, telefon: 920 30 245

Tema