Inntil fire bjørner kan felles på lisens i år. Foto: Kim Abel, Naturarkivet.no

Åpner for lisensfelling av to bjørner

Færre påviste bjørner, færre påviste skader og en bjørnebestand som ligger langt under det norske bestandsmålet, gjør at Miljødirektoratet åpner for en begrenset kvote i årets lisensfelling av bjørn. 

Fellingsområder

Fellingsområdene i de respektive regionene avgrenses som følger:

Region 5: Grønn sone sørvest for forvaltningsområde for brunbjørn i Hedmark, jf. forvaltningsplanen for rovvilt i region 5. Dette omfatter Ringsaker, Hamar, Løten, Stange og Nord-Odal kommuner. I tillegg inngår de deler av kommunene Åsnes, Våler, Elverum og Åmot som ligger vest for Glomma, samt den delen av Stor-Elvdal kommune som ligger vest for Glomma og sør for Imsa.

Region 6: De deler av Nord-Trøndelag fylke som er utenfor forvaltningsområde for brunbjørn (områder med mål om yngling av brunbjørn). Fellingsområdet omfatter dermed alle kommuner i Nord-Trøndelag med unntak av Røyrvik og Lierne kommuner samt de deler av Snåsa, Grong og Namsskogan kommuner som er øst for E6.

Det er Fylkesmannen i de respektive fylker som administrerer lisensfellingen på bjørn og etablerer hensiktsmessige ordninger i forhold til oppdaterte resultater om felling og gjenstående kvoter. Fylkesmannen gir ytterligere informasjon knyttet til krav om rapportering fra jeger og informasjon om aktuelle vernebestemmelser. Fylkesmannen er ansvarlig for gjennomføring av eventuelt ettersøk av skadet bjørn.

Totalt åpnes det for å felle inntil fire bjørner på lisens i 2017, inkludert en kvote på to bjørner satt av rovviltnemnden i region 3 (Oppland).

Miljødirektoratet kan vedta kvoter for lisensfelling av brunbjørn i alle regioner med bestandsmål for bjørn, hvor målet ikke er nådd. Dette gjelder region 5 (Hedmark), 6 (Midt-Norge), 7 (Nordland) og 8 (Troms og Finnmark).

Bjørnebestanden i Norge er under det nasjonale bestandsmålet og under samtlige regionale bestandsmål. Trenden viser at antall påviste individer av brunbjørn har gått ned siden 2009, og det er ikke blitt påvist færre i denne perioden enn i år. Det til tross for at beregnet antall ungekull har holdt seg relativt stabilt (se figur 1).

Den norske delen av bjørnebestanden som deles med Sverige vil også være påvirket av den nedadgående trenden på svensk side, som følge av stort uttak de siste årene, særlig i grensenære områder.

På grunn av dette åpner Miljødirektoratet kun for lisensfelling på totalt to bjørner i avgrensede områder i region 5 (Hedmark) og 6 (Midt-Norge). Lisensfellingsperioden starter mandag 21. august.

Prøver å snu trenden

– Vi har ikke klart å stoppe den negative utviklingen i bjørnebestanden. Derfor ser vi oss nødt til å begrense kvotene og avgrense fellingen til områder hvor bjørn har gjort skade den siste tiden, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Per dags dato foreligger det tre aktive vedtak på skadefelling av bjørn i Norge; ett i Grong/Høylandet og ett i Snåsa i Nord-Trøndelag og ett på Hedmarksvidda i Hedmark.  Så langt i sommer er tre bjørner felt etter at fylkesmennene har vedtatt skadefelling.

I region 3 (Oppland), hvor det ikke er mål om bestand av brunbjørn, har rovviltnemnden vedtatt en lisensfellingskvote på to bjørner. Den totale kvoten for Norge blir dermed fire bjørner.

Vurderer skader fortløpende

For å kunne ha håp om å nå bestandsmålet, må vi sette restriktive kvoter. Vi vil fortløpende vurdere ny informasjon om skader som måtte oppstå og om nødvendig utvide kvotene, sier Hambro.

Figur 1. Utvikling i bjørnebestanden i Norge 2009-2016, basert på tall fra Rovdata.

Rovviltnemndene i region 5, 6, 7 og 8 har anbefalt Miljødirektoratet å åpne for lisensfelling av brunbjørn utenfor områder med mål om at det skal fødes ungekull. Samlet anbefalt kvote for de fire regionene er inntil 14 bjørner.

I 2014 vedtok Miljødirektoratet å redusere lisensfellingskvotene i de aktuelle regionene, og fellingskvoten har vært på samme nivå også i 2015 og 2016.  Med fortsatt nedgang i bestanden vurderer direktoratet at det er behov for å redusere kvotene ytterligere. 

Har åpnet for skadefelling

Vi ser ikke at det er rom for å åpne for de kvotene rovviltnemndene foreslår. I år har skadene oppstått i geografisk avgrensede områder, og syv bjørner er allerede felt gjennom skadefelling i år, sier Hambro.      

I region 7 Nordland er det ikke påvist skader fra bjørn, og i region 8 Troms og Finnmark er det kun et fåtall bjørneskader. I Nord-Trøndelag og Hedmark har bjørn gjort skade i noen områder, uten at man har lyktes med skadefellingen.

Tabell 1. Antall sau og lam dokumentert eller antatt drept av brunbjørn 2011-2017 i de aktuelle fylker med mål om yngling av brunbjørn.
*For kolonnen 2017 vises antall sau og lam dokumentert og antatt drept av bjørn så langt i år (fra 1. november 2016 – 13. august 2017), tallene i parentes i kolonnen 2016 tilsvarer samme periode.

I 2016 vedtok Miljødirektoratet å åpne for lisensfelling på brunbjørn i region 5 (1 bjørn), region 6 (2 bjørner), region 7 (1 bjørn) og region 8 (3 bjørner). Rovviltnemnden i region 3 åpnet for lisensfelling på inntil 2 bjørner, og totale kvoten for Norge ble 9 bjørner i 2016. 1 bjørn ble felt på lisensfelling i Norge i 2016 (se figur 2).

Figur 2. Kjent avgang av brunbjørn 2006-2017*. Avgang vises med dødsårsak og ikke med hvilken kvote som ble belastet (skadefellinger i en region belaster lisensfellingskvoten for regionen dersom skadefellingen skjer etter dato for vedtak om lisensfellingskvote for regionen). *Tallene for 2017 er ikke endelige.

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Knut Morten Vangen
viltseksjonen
telefon 90592214

vakttelefon for rovvilt 977 87 000

Tjenester og verktøy

Tema