Flere av årets søknader handler om bruk av massivtre som erstatning for betong og stål. Foto: Tomas Bekkavik

Kommuner fra hele landet har søkt Klimasats-støtte

Miljødirektoratet har fått 323 søknader fra kommuner over hele landet som vil kutte utslipp av klimagasser. Klimasats-ordningen skal bidra til å utløse ambisiøse tiltak som framskynder utslippskutt i lokalmiljøet.

Det er andre året på rad kommuner kan søke om Klimasats-penger. Også i år har det vært veldig stor interesse, med totalt 323 søknader fordelt på 143 kommuner og fylkeskommuner. Denne gangen er det søkere fra alle landets fylker, og vi ser mange kommuner i søknadsbunken som ikke deltok i fjor.

150 millioner i potten

Om Klimasats

 • Støtte skal bidra til reduserte klimagassutslipp og omstilling til lavutslippssamfunnet.
 • Tiltaket skal være politisk forankret i kommunen.
 • Midlene skal være utløsende for at tiltakene gjennomføres. Allerede fullfinansierte tiltak kan ikke få støtte, og kommunen må ha en egeninnsats.
 • Kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak organisert etter kommuneloven kapittel 11 kan søke om tilskudd, sammen eller hver for seg.
 • Klimasats støtter ikke klimatilpasningstiltak. Se her for mer informasjon om tilskuddordning for klimatilpasning.

I år er Klimasats-potten på 150 millioner kroner. Totalt har kommunene søkt om støtte for rundt 330 millioner kroner.

― Søknadsbunken er tjukk og god, og det er helt tydelig at kommunene ønsker å bidra aktivt i klimaarbeidet, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Klimatiltak med lokalmiljøeffekt

 ― Klimasats er en ordning som skal bidra til å kutte klimagassutslipp på kort og lang sikt. Kommunene ser samtidig at mange klimatiltak også er gode lokalmiljøtiltak, som kan gi mindre støy, mindre luftforurensning, bedre framkommelighet og en renere og sunnere hverdag for folk flest, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Gjør det mulig å teste og lære

Kommuner som søker må selv finansiere en vesentlig del av prosjektene de søker om, og tiltakene må være lokalpolitisk forankret. Kommunene må vise at Klimasats-støtte er nødvendig for å utløse tiltaket. Det kan for eksempel være fordi kommunene får en merkostnad eller tar en større økonomisk risiko enn de ellers ville vært pålagt å gjøre, for å iverksette ambisiøse klimatiltak.

Betydelige ringvirkninger

Klimasats gir kommunene større mulighet til å teste ut tiltak og teknologier som normalt ville blitt sett på som en litt for stor risiko å ta for en enkelt kommune.

― Kunnskapen og erfaringene fra den enkelte kommunene blir tilgjengelig for alle andre kommuner i ettertid, slik at ringvirkningene fra det enkelte prosjekt er store, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Aktiv deling av kunnskap

Over 90 kommuner er allerede i gang med prosjekter fra fjorårets tildeling. Bredden i tiltakene gjør at kommune-Norge får testet ut mange forskjellige tiltak og tilnærminger. Kommunene må rapportere om erfaringer og resultater fra prosjektene, og Miljødirektoratet vil gjøre denne kunnskapen enklest mulig tilgjengelig for andre kommuner som vurderer å søke om lignende prosjekter.

Transport, planlegging og nettverk

Søknadene som har kommet inn i år fordeler seg slik på følgende tiltakstyper:

 • Klimavennlig areal- og transportplanlegging: 52
 • Transport, gjennomføring av tiltak: 127
 • Andre sektorer, gjennomføring: 63
 • Forprosjekter: 61
 • Nettverk: 20

Tildeling og prioriteringskriterier

Miljødirektoratet forventer å ha tildelingen klar i juni 2017. I utvelgelsen vil vi legge vekt på potensial for utslippsreduksjoner, hvorvidt tiltakene er innovative og ambisiøse, om de har stort potensiale for spredning til andre kommuner, har en realistisk gjennomføringsplan, og vi tar hensyn til om tiltaket har andre positive eller negative tilleggseffekter. Klimasats prioriterer tiltak som ikke dekkes av andre støtteordninger.

Opprettet i 2016

Klimasats-ordningen ble opprettet i 2016. I 2016 lå det 100 millioner kroner i potten. I forbindelse med budsjettforliket mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene Venstre og Kristelig Folkeparti før jul ble potten økt til 150 millioner for 2017.

Relaterte lenker

KONTAKT

 • Seksjonssjef Anna von Streng Velken, seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak, telefon 90078927
 • Prosjektleder for Klimasats, Kirvil Stoltenberg, seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak, telefon 92437781

Tema