Det ventes kamp om prosjektmidlene fra "Villreinfjellet som verdiskaper". Foto: Vemund Jaren.

Nytt verdiskapingsprogram for nasjonale villreinområder

Miljødirektoratet lanserer en tilskuddsordning som skal stimulere til bred verdiskaping knyttet til villreinfjellet. Ordningen er særlig rettet mot reiselivet og er knyttet til de ti nasjonale villreinområdene våre.

Villreinfjellet som verdiskaper

Det nyetablerte programmet skal bidra til bred verdiskaping i villreinfjellet.

Programmet skal blant annet bidra til å utvikle og spre kunnskap om villreinen til ulike målgrupper.

Prosjekter knyttet til Norges ti nasjonale villreinområder kan søke om inntil 50 % finansiering.

Søknadsfrist 1. september 2017.

Norge har et særlig ansvar for å sikre de siste gjenværende villreinbestandene i Europa. De siste ti årene har fylkeskommuner og kommuner utarbeidet regionale planer som fastlegger retningslinjer for arealforvaltningen i de største og viktigste villreinområdene. Den nye tilskuddsordningen "Villreinfjellet som verdiskaper" skal blant annet bidra til å utvikle og spre kunnskap om villreinen til ulike målgrupper.

- Ordningen er positiv både for villreinen og for samfunnet. Den gir berørte kommuner og fylker nye positive virkemidler som kan bidra til verdiskaping i kombinasjon med å sikre villreinen gjennom god oppfølging av de regionale planene, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Frist for å sende inn prosjektsøknader er 1.september.

Bred verdiskaping

Det nye programmet bygger mye på gode erfaringer med det tidligere programmet "Naturarven som verdiskaper", der bred verdiskaping knyttet til verneområder stod i fokus. Med bred verdiskaping menes miljømessig, sosial, kulturell og økonomisk verdiskaping som gjensidig er avhengig av hverandre.

Den verdimessige økningen skjer ikke alltid i pengemessig forstand. For eksempel vil en miljømessig verdiskaping for villreinen kunne skje dersom menneskeskapte barrierer reduseres eller fjernes, slik at villreinen kan gjenoppta gamle trekkruter og få økte beitemuligheter. Når dette kombineres med tilrettelegging av nye attraksjoner og kanalisering av ferdsel til lite sårbare områder, har en et typisk "vinn-vinn-prosjekt" som vil være i kjernen av hva programmet sikter mot.

Prosjekter over flere år

Det er foreløpig satt av 5 millioner kroner årlig til programmet, som vil omfatte 61 kommuner i 11 fylker som har areal innenfor de nasjonale villreinområdene. Programmet vil åpne for noen større hovedprosjekter som kan strekke seg over flere år, og kan bestå av flere ulike delprosjekter og tiltak. Programmet vil legge vekt på å sikre geografisk spredning av prosjektene, og at de samlet dekker et mangfold av problemstillinger og muligheter knyttet til de ulike nasjonale villreinområdene. Prosjektene kan få inntil 50 prosent av kostnadene som tilskudd fra programmet, mens resten av finansieringen må skaffes gjennom egeninnsats og andre økonomiske midler.

Søknader om tilskudd fra "Villreinfjellet som verdiskaper" skal fremmes gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter, der det også finnes en detaljert programplan og annen veiledning om ordningen.

- Jeg håper programmet blir tatt godt imot av fylkeskommuner, kommuner og andre samarbeidsaktører, og at det utvikles mange gode søknader innen fristen 1.september, avslutter Ellen Hambro.

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Vemund Jaren, viltseksjonen
telefon 901 02 369

Tjenester og verktøy