Denne flotte bukken er en av villreinene på Nordfjella som i 2016 viste seg å ha skrantesjuke. Foto: Jan Vidar Akselberg.

Slik skal villreinen i Nordfjella fjernes

Mattilsynet og Miljødirektoratet har nå levert en detaljert rapport til Landbruks- og matdepartementet over hvordan uttaket av norddelen av villreinbestanden i Nordfjella kan foregå. Den omfattende aksjonen skal hindre videre spredning av skrantesjuke og dermed sikre friske bestander av villrein og andre hjortedyr i fremtiden. Villreinjegerne får en sentral rolle.

2016 fikk vi det første tilfellet av den alvorlige dyresykdommen skrantesjuke i Norge. Kunnskapen vi fikk etter et omfattende kartleggingsprogram og to vitenskapelige risikovurderinger viser at det kan være mulig å kvitte seg med sykdommen.

– Skrantesjuke er en svært alvorlig sykdom som er 100 prosent dødelig for dyra som blir smitta. Det finnes ingen vaksine eller kur, og sykdommen smitter lett mellom hjortedyr. Det å fjerne en hel flokk med ville dyr er drastisk, men nødvendig dersom vi skal lykkes å bevare friske hjortedyrstammer i Norge i fremtiden. I tillegg til saneringsplanen for Nordfjella foregår det kontinuerlig testing og kartlegging av hjortedyr andre steder i landet. Vi vil hele tiden evaluere strategien og vurdere om ny kunnskap får konsekvens for uttaket av stammen, sier Karen Johanne Baalsrud, fagdirektør i Mattilsynet.

– Dette er et svært inngripende tiltak som vi forstår vekker mye følelser. Det er svært mange som blir påvirket av en slik beslutning, men det er viktig å forstå at det er nødvendig å handle raskt dersom vi skal lykkes med å hindre sykdommen å spre seg, sier Baalsrud.

Villreinforvaltningen skjer i stor grad lokalt, og både villreinutvalget og villreinnemnda i Nordfjella har vært involvert og bidratt med gode råd og viktig kunnskap i arbeidet med saneringsplanen.

– Norge forvalter de siste livskraftige bestandene av den opprinnelige ville fjellreinen i Europa, og har et særlig internasjonalt ansvar for å ta vare på arten. Å hindre videre spredning av skrantesjuke er viktig for å bevare sunne og friske villreinbestander i Norge, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Her kan du lese hele planen

Hovedtrekk i rapporten

Arbeidet med å hindre smittespredningen har foregått siden 2016 med en rekke tiltak. Denne rapporten tar for seg den detaljerte planen for hvordan vi kan komme i mål med å fjerne sykdommen fra hjortedyrene og miljøet.

I planen foreslår vi at hoveddelen av uttaket skal foregå via vanlig jakt, og suppleres med statlige fellingslag i regi av Miljødirektoratet sitt feltapparat, Statens naturoppsyn. I tillegg til dette vil vi organisere inndriving og avliving av villreinflokker. Alle villrein som tas ut under jakt vil testes for skrantesjuke. Vi har som mål at hele bestanden skal være fjernet innen mai 2018.

Å ta ut en hel bestand innen en så kort frist er en svært utfordrende oppgave. Hensyn til dyrevelferd og smittevern er viktige og skal ivaretas.

– Saneringsplanen gir villreinjegerne en helt sentral rolle i uttaket av villreinbestanden i Nordfjella. For å gjøre jakta så effektiv som mulig vil vi tilby transport av kjøtt og skrotter via helikopter ut av villreinområdet så langt det er mulig, sier Hambro.

Området må holdes tomt for reinsdyr i en periode på minimum 5 år, for å sikre at all smitte i terrenget blir borte. Deretter skal området reetableres med friske dyr. Det legges en konkret plan for hvordan stammen skal bygges opp igjen, og målet er at det skal skje så raskt som mulig for igjen å ha levedyktige villrein i Nordfjella.

Som et ledd i bekjempelsen av skrantesjuke vil det opprettes en smittesone rundt Nordfjella. Innenfor denne sonen innføres det en rekke forbud som skal hindre smittespredning.

Hjortedyr tiltrekkes av slikkesteiner som brukes på sauebeite. For å hindre at hjortedyr samles rundt slike steiner og sprer smitte til hverandre skal alle slikkesteiner innenfor sonen i Nordfjella gjerdes inn, slik at hjortedyrene ikke slipper til.

Miljødirektoratet har i tillegg oppfordret kommuner i og rundt områder hvor det er påvist skrantesjuke om å tilrettelegge for bestandsreduksjon. Dette gjelder alle hjorteviltarter.

– Denne strategien er det eneste realistiske alternativet vi har dersom vi skal lykkes i å fjerne sykdommen fra hjorteviltstammene i Norge. Strategien er svært inngripende og påvirker mange, men vi håper at folk forstår at dette gjøres for å sikre at vi fremdeles vil ha friske villrein i Norge i fremtiden, så alvorlig er denne sykdommen, sier Baalsrud.

På hjorteviltportalen finner du til enhver tid oppdatert informasjon og siste nytt om skrantesjuke.

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Kari Bjørneraas, viltseksjonen
telefon: 952 18 088

seksjonsleder Kjartan Knutsen, Statens naturoppsyn
telefon: 958 20 521

Mattilsynets pressevakt
telefon: 469 12 910

Tema