Fortsatt blir flest ulovlige garn inndratt i Hordaland og de tre nordligste fylkene. Foto: Haakon Braathu Haaverstad, Statens naturoppsyn

Flere anmeldt for ulovlig fiske

Statens naturoppsyn (SNO) har i år anmeldt 40 prosent flere for ulovlig fiske enn i fjor. Ulovlig fangst kan få store konsekvenser for bestanden av laks, sjøørret og sjørøye i flere elver, og for ål og edelkreps i innsjøer.

Lakseoppsyn

Statens naturoppsyn (SNO) er organisert som en egen avdeling i Miljødirektoratet og har det overordnede ansvaret for lakseoppsynet.

Lakseoppsynet i regi av SNO er i all hovedsak rettet mot fiske i sjøen, men det blir også foretatt enkeltkontroller i de lakseførende vassdragene.

Oppsynssesongen strekker seg fra mars til oktober/november.

I medhold av lakse- og innlandsfiskeloven § 47 er SNO gitt adgang til å beslutte administrativ inndragning av redskap som er satt ut i strid med loven eller forskrift gitt i medhold av loven.

– Vi er skuffet og overrasket. Omfanget av det ulovlige sjøfisket er så stort at det er vanskelig å se at det bare fiskes til eget bruk, sier direktør Pål Prestrud i SNO.

Miljødirektoratets feltpersonell i SNO har levert 67 anmeldelser for ulovlig fiske i år, mot 47 i fjor. Totalt er 375 garn inndratt, noe som utgjør nesten 12 kilometer. I tillegg kommer anmeldelser og inndragninger fra Politiet og Kystvakten.

Verst i Troms

Fortsatt blir flest ulovlige garn inndratt i Hordaland og de tre nordligste fylkene. I Hordaland og Finnmark har antallet gått noe ned, mens det er en økning i Nordland og Troms. Hele fire av ti ulovlige garn ble inndratt i Troms.

– Vi har kjørt 10-15 prosent flere kilometer med oppsyn per inndratte garn i år enn i fjor, og det forklarer delvis av flere er anmeldt. Samtidig er det både skuffende og overraskende at de som fisker ulovlig ikke forstår alvoret, sier Prestrud.

Lovlig fiske kan bli stoppet

I verste fall kan tjuvfiskerne radere ut en hel årgang av en bestand som er på vei for å gyte i elva de ble født i. Hvis laksebestanden i ei elv ikke reproduserer godt nok, kan Miljødirektoratet bli nødt til å innføre strengere reguleringer i fisket eller stoppe fisket. Det lovlige sjølaksefisket kan også bli rammet

Prestrud lover at SNO skal opprettholde trykket i oppsynet, og det kan bli nødvendig å øke kapasiteten. Kontrollene skal konsentreres enda mer om det som har vært, og fortsatt er, problemområder. Det gode samarbeidet med Politiet og Kystvakta vil også fortsette.

Hvert år kontrollerer SNO om bestemmelsene i lov om laks- og innlandsfisk blir etterlevd av fiskerne. Oppsynsaktiviteten følger lakseinnsiget, fra ytre kyststrøk og de nasjonale laksefjordene innover fjordene, mot fredningssonene i munningsområdene i laksevassdragene.

Nedslående for ål og edelkreps

SNO har også ansvaret for tilsyn med fisket etter edelkreps og ål i ferskvann. Begge artene er truede og under sterkt press. Mens ål er totalfredet, er det lov å fiske på enkelte bestander av edelkreps en viss tid på året. Også her er resultatet av kontrollene nedslående.

– Etter at krepsesesongen er slutt, har vi kontrollert enkelte vann og innsjøer systematisk. Det har resultert i både flere funn av teiner og i anmeldelser, sier Prestrud.

Kontrollene av fangst av edelkreps foregår i stor grad i Buskerud, mens det er gjennomført kontroller med fiske etter år i vann i Trøndelag og Sogn og Fjordane. Her har SNO dratt opp ulovlige redskaper, tydelig innrettet for å fange ål.   

Stjeler fra fellesskapet

– Det er nødvendig med en holdningsendring for å få en slutt på problemet med tjuvfiske. Faktum er at ulovlig fiske er et ran fra fellesskapet. Dette bør være like lite sosialt akseptert som andre lovbrudd, sier Pål Prestrud.

Publikum oppfordres til å tipse om ulovlige garn på nettsiden www.ulovligegarn.no, til Politiet eller SNO. Ulovlig fiske blir anmeldt i de tilfellene hvor gjerningsmannen er kjent.

Kontakt

Lakseoppsyn:
seksjonsleder Arnstein Johnsen, seksjon for tilsyn kyst, Statens naturoppsyn
telefon: 480 36 887

Lakseforvaltning:
seksjonsleder Raoul Bierach, fiskeseksjonen
telefon: 922 43 418

Tema