Miljømyndighetene har kontrollert om 59 asfaltverk overholder miljøkravene. Asfaltverket Hello steinbruddi Verdal i Nord-Trøndelag var ett av dem. Foto: Elise Hermo Rusti, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Bedre miljøhåndtering i asfaltbransjen

Asfaltverk har blitt bedre til å håndtere miljørisiko, viser miljømyndighetenes landsomfattende kontroller. Virksomhetene har skjerpet håndteringen av farlig avfall og kjemikalier siden forrige kontrollaksjon i 2011.

I årets aksjon ble 59 asfaltverk kontrollert av fylkesmannen. Asfaltverkene bruker kjemikalier, og i driften oppstår det farlig avfall. Det er viktig at virksomhetene håndterer kjemikalier og avfall på forsvarlig måte for å hindre at farlige stoffer kommer ut i miljøet og forurenser vann og grunn.

– Det er fremdeles for mange virksomheter som bryter regelverket. Vi forventer at virksomhetene får på plass bedre systemer for kontroll av ytre miljø og sørger for at miljøkravene etterleves, sier seksjonsleder Einar Knutsen i Miljødirektoratet. 

Kontrollerer miljøkrav

Hensikten med årets aksjon var å følge opp bransjen fra den forrige landsdekkende aksjonen, inkludert å sjekke om kontrollene hadde ført til en forbedring. 

Selv om vi ser en liten økning i antall brudd på utslipp av støv og støy, viser resultatene at bransjen har hatt en positiv utvikling i overholdelsen av miljøkravene i forhold til forrige aksjon.


Bedre resultater

Ved kontrollaksjonen i 2011 ble det avdekket at omtrent 40 og 70 prosent av virksomhetene ikke fulgte regelverket for henholdsvis håndtering av kjemikalier og oppbevaring og levering av farlig avfall. Ved årets aksjon var det en god forbedring hos de kontrollerte virksomhetene. 

Årets resultater viste at omtrent 25 prosent hadde mangelfull håndtering av kjemikalier, og under 50 prosent hadde mangelfull oppbevaring og levering av farlig avfall. Resultatene viser også at virksomhetene har forbedret miljørisikovurderingene.

– Vi er fornøyde med at det er en positiv utvikling på de viktigste miljøutfordringene i bransjen. Dette viser at tilsynet vårt gir resultater. Samarbeidet med bransjeorganisasjonen Entreprenørenes bygg- og asfaltanlegg er bra, og vi ser at de bidrar til en større bevisstgjøring og kompetanseheving hos den enkelte bedrift, sier Einar Knutsen.

Relaterte lenker

Kontakt

sjefingeniør Rune Aasheim
tilsyn- og miljødataavdelingen
telefon: 932 89 782

Tema