EU-høring om biocider som oppfyller eksklusjonskriteriene

To biocidaktive stoffer som er til vurdering for godkjenning, er konkludert å oppfylle kriteriene for eksklusjon. I den forbindelse inviterer det europeiske kjemikaliebyrået ECHA interesserte parter til å levere relevant informasjon, inkludert informasjon om tilgjengelige alternativer.

Stoffene oppfyller kriterier for eksklusjon, det vil si at de har egenskaper som gjør at de i utgangspunktet ikke skal godkjennes. EU-kommisjonen kan likevel foreslå å godkjenne stoffene hvis det kan vises at minst en av følgende betingelser er oppfylt:

 • det er svært lav risiko knyttet til bruken av stoffene
 • de er nødvendige for menneskers eller dyrs helse eller miljøet
 • å avslå godkjenning av stoffene kan gi uforholdsmessige negative konsekvenser for samfunnet

Stoffene og produkttypene høringen gjelder

Reaksjonsproduktet av paraformaldehyd og 2-hydroksypropylamin (ratio 1:1) (opprinnelig notifisert som HPT) for følgende produkttyper:

 • PT2: desinfeksjons- og algemidler som ikke er ment for bruk direkte på mennesker eller dyr
 • PT6: konserveringsmidler for produkter under lagring
 • PT11: konserveringsmidler for væsker i kjøle- og prosessystemer
 • PT13: konserveringsmidler for væsker som brukes som arbeids- eller skjærevæske

Reaksjonsproduktet av paraformaldehyd og 2-hydroksypropylamin (ratio 3:2) (opprinnelig notifisert som MBO) for følgende produkttyper:

 • PT2: desinfeksjons- og algemidler som ikke er ment for bruk direkte på mennesker eller dyr
 • PT6: konserveringsmidler for produkter under lagring
 • PT11: konserveringsmidler for væsker i kjøle- og prosessystemer
 • PT12: slimbekjempningsmidler
 • PT13: konserveringsmidler for væsker som brukes som arbeids- eller skjærevæske

Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA etterlyser på vegne av EU-kommisjonen, informasjon som kan belyse om noen av betingelsene for å kunne gi godkjenning av disse stoffene er innfridd.

Alle interessenter inviteres til å sende innspill direkte til ECHA innen 4. november 2017. EU-kommisjonen vil ta hensyn til de innspillene som kommer i sine forslag til beslutninger for stoffene.

Se bakgrunnsdokumentasjon og instruksjoner for å sende innspill her (ECHA).

Tema