Miljødirektoratet anbefaler Klima- og miljødepartementet å redusere kvoten for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen. Foto: Bård Bredesen, Naturarkivet.no

Tilrår å redusere ulvekvoten

Miljødirektoratet anbefaler å redusere kvoten for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen med ett revir. Samtidig vurderer direktoratet at kvoten som er vedtatt for lisensfelling utenfor sonen i region 4 og 5 ikke er til hinder for å nå bestandsmålet.

Lisensfelling

  • Lisensfelling av ulv er felling av et bestemt antall individer med hjemmel i naturmangfoldlovens § 18 første ledd b) og c).
  • Du må være registrert som lisensjeger i Jegerregisteret for å delta i lisensfellingen.
  • Lovverket åpner for lisensfelling av gaupe, jerv, bjørn og ulv.
  • Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen er satt fra og med 1. oktober 2017 til og med 31. mars 2018.
  • Innenfor ulvesonen, inkludert Julussa- og Osdalsreviret er perioden for lisensfelling satt fra og med 1. januar til og med 15. februar 2018.
  • Totalt har de regionale rovviltnemndene fattet vedtak om en samlet kvote for lisensfellingen på 50 ulv, 36 av dem i region 4 og 5.

Direktoratet har avgrenset seg til å vurdere status og forventet utvikling for ulvebestanden i region 4 og 5, og sannsynligheten for at det nasjonalt fastsatte bestandsmålet i regionen er oppfylt etter at neste års valpekull er født.

Rovviltnemndene for region 4 og 5 har vedtatt en kvote for lisensfelling av inntil 36 ulver i 2017-2018. Kvoten er satt til 24 individer innenfor de tre etablerte revirene i Julussa, Osdalen og Slettås i Hedmark. To av disse ligger delvis utenfor ulvesonen, og formålet er å ta ut samtlige ulver i de tre revirene. Nemndene har også åpnet for felling av12 individer i de delene av regionene som ligger utenfor ulvesonen, samt områdene Julussa- og Osdalsflokken benytter.

Endelig avgjørelse fra departementet

En rekke organisasjoner har klaget på vedtakene, uten av nemndene har funnet grunnlag for å gjøre dem om. Saken er sendt til Klima- og miljødepartementet (KLD) for endelig avgjørelse, og departementet har bedt Miljødirektoratet om en faglig tilrådning i saken.

Bestandsmålet for ulv er på fire til seks ungekull, og tre av dem skal være helnorske. Også kull utenfor ulvesonen regnes med i bestandsmålet. Det er likevel et viktig prinsipp at bestandsmålet for ulv skal oppnås innenfor ulvesonen. Miljødirektoratet vurderer at kvoten som er vedtatt for lisensfelling utenfor ulvesonen og etablerte revir i region 4 og 5 ikke er til hinder for å nå bestandsmålet etter fellingsperioden.

Usikre på om målet nås

– Ulvene i revirene nemndene foreslår å ta ut er blant de som reproduserer seg mest stabilt i Norge. Vi er usikre på om bestandsmålet for neste år oppnås om vedtaket om å felle ulvene i samtlige av de tre revirene iverksettes, og vi anbefaler derfor å redusere kvoten med ett revir, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

I fjor høst anslo Miljødirektoratet at potensialet for nye valpekull vinteren 2016-2017 var elleve helnorske kull og fem kull i grenserevir. Det faktiske antallet ble fire helnorske kull og sju kull i grenserevir. Siden grenserevir regnes med faktor 0,5, tilsvarer det en bestandsstatus på 7,5 valpekull istedenfor 13,5 kull som var forventet ut fra potensialet.

– Dette understreker hvor stor betydning tilfeldige variasjoner i reproduksjon, overlevelse og bruk av områder kan ha for ulvebestanden, sier Hambro.

Innavl og illegal jakt

Det nye bestandsmålet for ulv i Norge på fire til seks årlige ungekull, hvor tre skal være helnorske ble vedtatt av Stortinget i juni 2016. Ulvebestanden har utfordringer knyttet til innavl og illegal jakt, og Miljødirektoratet vurderer at den i dagens situasjon bør forvaltes slik at antall kull er i øvre del av målet.    

Naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen setter de overordnete rammebetingelsene for uttak av rovvilt, og Stortinget har i rovviltforliket i 2011 presisert at norsk rovviltforvaltning skal skje innenfor rammen av disse bestemmelsene. Det betyr at Norge skal bidra til å sikre at ulv overlever i Skandinavia, både på kort og lang sikt.

Ikke gjort rettslig vurdering

Stortinget har bestemt at ulvebestanden skal kunne reguleres når bestandsmålet er nådd, også innenfor ulvesonen. Det er vurdert som et viktig tiltak for å dempe konflikter. I år har Klima- og miljødepartementet endret rovviltforskriften, etter vedtak i Stortinget, slik at rovviltnemndene kan behandle spørsmålet om lisensfelling ut fra flere hensyn enn tidligere.

Endringen utvider adgangen til felling, og lisensfelling kan nå tillates for å ivareta det som etter naturmangfoldloven kvalifiserer som allmenne helse- og sikkerhetshensyn, eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning. Miljødirektoratet har ikke gjort en nærmere rettslig vurdering av rekkevidden av hjemmelen for lisensfelling, og betydningen av etterfølgende lovgiveruttalelser. Direktoratet mener at departementet er nærmest til å vurdere disse rettslige spørsmålene.

Vet mer om revirene i november

Miljødirektoratet har basert tilrådningen på rapporten Bestandsovervåking av ulv vinteren 2016-2017, komplettert med registrerte ulvevalper etter at overvåkingsperioden ble avsluttet 31. mars. Neste overvåkingsperiode starter 1. oktober, og i november kan direktoratet ha ny informasjon for enkelte av revirene. Direktoratet anbefaler at departementet tar denne kunnskapen med i vurderingen, før endelig vedtak fattes om lisensfelling innenfor ulvesonen. 

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Knut Morten Vangen
viltseksjonen
telefon: 905 92 214

seniorrådgiver Susanne Hanssen
viltseksjonen
telefon: 907 42 738

Tjenester og verktøy

Tema