I årets kvotejakt ble det felt flest gauper i Midt-Norge. Foto Stein Ø. Nilsen

44 gauper felt i kvotejakta

I løpet av kvotejakta som startet 1. februar og ble avsluttet 31. mars ble det felt 44 gauper i regionene Oppland, Midt-Norge og Vest-Norge.

Kvotejakt

Kvotejakt er en ordinær jakt på et bestemt antall individer av en viltart med hjemmel i naturmangfoldloven, og det er offentlige myndigheter som fastsetter kvoten.

Gaupe er den eneste av rovviltartene det er åpnet for kvotejakt på.

– Lave bestander i flere deler av landet førte til at det ble åpnet for jakt i færre regioner enn tidligere. I de regioner hvor det ble åpnet for kvotejakt har kvoten i stor grad blitt oppfylt, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Det ble i år åpnet for jakt i tre rovviltregioner. I region 3 Oppland og region 6 Midt-Norge åpnet rovviltnemndene for kvotejakt. I Midt-Norge ble det felt totalt 35 gauper. 29 av disse ble felt i områder det var avsatt kvoter med en totalkvote på 31 gauper. I området med kvotefri jakt ble det felt seks gauper, hvorav tre voksne hunndyr.

I Oppland ble hele kvoten på 7 dyr felt gjennom ordinær kvotejakt.

I tillegg ble det felt 2 gauper i rovviltregion 1 Vest-Norge. Her er det ikke mål om gaupebestand og dermed kvotefri jakt i hele regionen.

Rovviltnemnda i region 2 Sør-Norge valgte ikke å åpne for jakt på gaupe grunnet bestandssituasjonen.

Kun skadefelling i nord

I resten av landet har Miljødirektoratet hatt myndighet for å åpne for jakt ettersom bestandene i disse regionene har ligget under bestandsmålet satt av Stortinget.

I region 7 Nordland og 8 Troms og Finnmark anmodet rovviltnemndene Miljødirektoratet om å åpne for kvoter på henholdsvis 6 og 5 gauper, alle i områder prioritert for beitedyr. Etter en samlet vurdering av bestandsutvikling og behovet for tapsreduksjon fant direktoratet at kvotejakt i disse regioner ikke var forenelig med økt bestandsvekst for å oppnå de regionale bestandsmålene.

– Kvotejakt på gaupe i region 7 og 8 var i år ikke forenelig med at bestanden må øke for å oppnå Stortingets mål. Skadefelling vil være et virkemiddel for å stoppe akutte skadesituasjoner, sier Hambro.

Etter Miljødirektoratets vurdering om ikke å åpne for jakt på gaupe i region 8 er det søkt om og innvilget skadefellingstillatelser i Troms og Finnmark. Per dags dato er to gauper felt, en i hvert fylke. 

I region 4 Oslo/Akershus/Østfold og 5 Hedmark ba rovviltnemndene Miljødirektoratet om ikke å åpne for jakt på gaupe på grunn av lave bestandstall.

Kvoter- og fellingstall i rovviltregionene i 2018

I parentes: (antall voksne hunndyr tillat felt av kvoten)/(antall voksne hunndyr felt av kvoten)

 Region

Kvote

Felt

 1 – Vest-Norge *

Kvotefritt

2 (1)

 2 – Sør-Norge

Ingen jakt

 

 3 – Oppland

7 (3)

7 (2)

 4 – Oslo/Akershus/Østfold

Ingen jakt

 

 5 – Hedmark

Ingen jakt

 

 6 – Midt-Norge

31 (9)

35 (12) **

 7 – Nordland

Ingen jakt

 

 8 – Troms og Finnmark

Ingen jakt

 

 Totalt

38 (12)

44 (15)

* i Vest-Norge er det ikke fastsatt bestandsmål for gaupe

** inkludert gauper som ble skutt i kvotefritt område (6 gauper hvorav 3 voksne hunndyr)

Utvikling i gaupebestanden og kvotejakta

Relaterte lenker

seniorrådgiver Jan Paul Bolstad, viltseksjonen
telefon 950 60 608

Tema