Statistikken viser hvordan klimagassutslippene i hver kommune fordeler på ulike utslippskilder. Skjermdump Miljøstatus.

Ny statistikk over klimagassutslipp i kommunene

Nå kan du få du oversikt over utslipp av klimagasser i din kommune og beregne effekten av klimatiltak. Miljødirektoratet har utarbeidet ny statistikk for klimagassutslipp i kommunene.

Statistikk på Miljøstatus

Den kommunefordelte statistikken for utslipp av klimagasser fordelt på kilde finner du på miljøstatus.no.

Her kan du filtrere statistikken ned til data og informasjon for din kommune.

Du kan også sammenlikne kommunes utslipp med andre kommuner.

 

Effekt av tiltak på Miljøkommune.no

Miljødirektoratet utvikler også verktøy for å beregne effekten av ulike tiltak som vil redusere klimagassutslippene.

På Miljøkommune.no kan du laste ned regneark og beregne hvor store reduksjoner i klimagassutslipp ulke tiltak kan gi.

Statistikken og beregningsverktøyet kan blant annet brukes i klima- og energiplanleggingen.

– Det har vært stor etterspørsel i kommunene etter mer presise data for klimagassutslipp på kommunenivå. Vi er glade for å kunne presentere første versjon av den nye statistikken, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet har overtatt ansvaret

Fram til 2012 publiserte Statistisk sentralbyrå (SSB) statistikk over klimagassutslipp i norske kommuner. Etter at SSB valgte å avvikle statistikken, fikk Miljødirektoratet i oppgave av Klima- og miljødepartementet å få på plass ny og forbedret statistikk. Vi lanserer nå en foreløpig første versjon.

Statistikken er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med KS – kommunesektorens organisasjon og SSB.

Klimagassutslipp fra ni kilder 

Statistikken viser utslippene per kommune. Den omfatter klimagassutslipp fra ni sektorer, fordelt på 38 utslippskilder tilbake til 2009.

Tallmaterialet viser klimagassutslippene innenfor kommunen som geografisk område. Indirekte utslipp som kommunen eller kommunens innbyggere er årsak til, utenfor kommunenes grenser, er ikke inkludert i statistikken.

Videreutviklingen av statistikken fortsetter. Ved neste publisering skal, etter planen, en ny modell for beregning av klimagassutslipp fra veitrafikk tas i bruk og utslippsregnskap for skog, areal og arealbruksendringer skal presenteres for første gang. 

– God oversikt over kildene til klimagassutslipp gjør det enklere å planlegge, og prioritere hvor det bør settes inn tiltak. Statistikken kan brukes til å følge utviklingen i klimagassutslippene i kommunen, sier Ellen Hambro.

Statistikken bygger på statistikk og analyser fra SSB, data rapportert fra virksomheter til Miljødirektoratet og andre datakilder.

Ønsker innspill i videre utvikling

Webinar 26. april

Torsdag 26. april fra klokken 10 arrangerer Miljødirektoratet  webinar om kommunal klimagass-statistikk

Miljødirektoratet arbeider med forbedring videreutvikling av statistikken og regnearkene. 

Endelig versjon av klimagasststistikken skal etter planen være klar innen utgangen av 2018.

Vi tar gjerne imot innspill på mulige forbedringer av presentasjonen. Disse kan sendes til: klimakommune@miljodir.no

Relaterte lenker

KONTAKT

seksjonsleder Elin Økstad
seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser
telefon: 951 64 790

seniorrådgiver Nina Holmengen
seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser
telefon: 481 76 877

Tema