Et utvalg av beslaglagte ulovlige produkter. Foto: Øystein Størkersen, Miljødirektoratet

Nye bestemmelser om handel med trua arter

Kongen i statsråd vedtok i dag ny forskrift for handel med trua arter (Cites). Forskriften innebærer blant annet nye krav om innførselstillatelse for en rekke trua arter, krav om eiersertifikat og merking for enkelte arter samt flerbrukstillatelse for bestemte eksemplarer som kan brukes ved flere grensepasseringer.

Forskrift om handel med trua arter gjennomfører bestemmelsene i Cites, konvensjonen om internasjonal handel med trua arter, i norsk lov. Formålet er å unngå at handel med trua arter fører til utryddelse av arter.

Les mer om bakgrunnen for vedtaket i pressemeldingen fra Klima- og miljødepartementet.

– Den nye forskriften vil innebære en del nye krav til innførsel og besittelse av en del trua arter eller produkter laget av trua arter, og gir en økt strafferamme ved brudd på regelverket, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet er sentral forvaltningsmyndighet for forskriften.

Forskriften trer i kraft fra 1. juli i år. Her er de viktigste endringene ved nytt regelverk:

  • Det innføres krav om innførselstillatelse for alle arter på Cites liste B.
  • Det innføres krav om eiersertifikat og merking for innenlands besittelse av visse Cites-arter.
  • Det åpnes for bruk av såkalte flerbrukstillatelser for nærmere angitte tilfeller.
  • Forbudet mot handel med liste A-arter endres ved at det kan gis tillatelse til ikke-kommersiell handel på strenge vilkår etter søknad.
  • Innførsel av visse arter fra visse land som er suspendert gjennom Cites tillates ikke.
  • Forskriften vil regulere innførsel fra det åpne hav.
  • Nye administrative reaksjoner og økt strafferamme.

Liste A og liste B finner du her 

Utvidet krav om innførselstillatelse

Cites liste B består av arter som kan bli truet av utryddelse hvis handel ikke reguleres slik at den blir bærekraftig. Disse har hittil kun krevd Cites-utførseltillatelse fra Cites-myndighetene i utførselsstaten, men vil nå også kreve en Cites-innførseltillatelse utstedt av Miljødirektoratet.

For innførsel til Norge fra EØS-området gjøres unntak fra kravet for eksemplarer av arter og produkter derav som er innført i EØS og har fått innførselstillatelse i EØS-landet.

For eksemplarer av arter og produkter derav som ikke er innført til EØS, som for eksempel levende reptiler oppdrettet innenfor EØS, vil det kreves en egen innførselstillatelse fra Miljødirektoratet.

For klokkereimer av blant annet alligatorskinn fra Sveits kreves det innførselstillatelse, men vi åpner opp for en forenklet behandling der informasjon fra det sveitsiske systemet for elektroniske tillatelser kan hentes inn automatisk fra Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Krav om eiersertifikat og merking

For alle virveldyr på liste A og et utvalg arter fra liste B, blant annet ulv og isbjørn, innføres det krav om eiersertifikat og merking. Kravet omfatter ikke plantearter. Se oversikt over artene her.

Det gis to års frist for å skaffe eiersertifikat og merking for dyr og produkter anskaffet før 1. juli 2018. Nye eksemplarer etter 1. juli gis en måneds frist. Eiersertifikat krever omtrent samme informasjon som for innførselstillatelsen, og vil enkelt kunne utstedes samtidig som denne.

Hvis et produkt allerede er merket etter fallviltforskriften bortfaller kravet om merking etter Cites-forskriften.

Eiersertifikatet gjelder kun i Norge.

Innfører flerbrukstillatelse

Det åpnes for utstedelse av såkalte flerbrukstillatelser i visse tilfeller. Flerbrukstillatelsene kan brukes ved flere eksporter eller importer innen et gitt tidsrom.

Slike tillatelser kan være nyttige for eksempel for de som har behov for å ta med et Cites-listet kjæledyr eller et instrument laget av et Cites-listet treslag over landegrensene relativt hyppig. Flerbrukstillatelsene vil lette arbeidsbyrden både for eier og forvaltning.

Søknadsskjema og mer info

Søknadsskjema for innførsel, utførsel eller om eiersertifikat/merking finner du under "Tillatelser" i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Skjema for eiersertifikat og flerbrukstillatelser blir tilgjengelig fra 2. juli.

Du kan lese mer om bestemmelsene i kommentarer til forskriften.

Miljødirektoratet jobber videre med å utarbeide veiledningsmateriale for regelverket for våre nettsider om handel med trua arter. Inntil videre vil en del av våre nettsider inneholde utdatert informasjon, disse vil merkes.

Spørsmål om konkrete saker kan sendes til cites@miljodir.no

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Bjarte Heide, artsseksjonen
telefon: 404 54 374

Spørsmål om de nye bestemmelsene kan sendes til cites@miljodir.no

Tema