Her kan det samle seg mange miljøgifter. Foto: Kjersti D. Moxness/Miljødirektoratet.

Husstøv inneholder en rekke miljøgifter

Det finnes en lang rekke miljøgifter i husstøv. Nå har vi fått økt kunnskap om hvilke miljøgifter som er funnet i hybelkaninene våre.

SCREENINGPROGRAMMET FOR NYE MILJØGIFTER

Skal gi oss mer kunnskap om forekomsten av lite kartlagte, men potensielt miljøskadelige stoffer i norsk miljø.

Vi fokuserer på stoffer der vi har mistanke om at egenskaper eller bruksområder gjør at de kan spres i miljøet.

Vi undersøker ofte steder der vi venter å finne de høyeste konsentrasjonene av stoffene. Kartleggingen er kortvarig, og går over ett til to år.

Screening er viktig for å skaffe grunnlagsdata om forekomster av nye stoffer og stoffgrupper i miljøet.

Hvis resultatene styrker mistanken om at de kan utgjøre en helse- og/eller miljørisiko, undersøker vi dem videre over lengre tid, eller iverksetter tiltak for å redusere bruk av stoffene.

Data fra screening og overvåking av miljøgifter er derfor viktige i vårt arbeid med å regulere stoffene internasjonalt.

– Vi oppdager stadig flere miljøgifter i husstøv. Resultatene bruker vi som dokumentasjon i arbeidet med å få til strengere internasjonale reguleringer av nye miljøgifter, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Bergfald miljørådgivere sammenstilt eksisterende kunnskap om kjente miljøgifter i husstøvet vårt og hvordan miljøgiftene havner der.

Husstøv er en av flere kilder til at vi utsettes for miljøgifter.

Miljøgifter trives i støv

Kildene til miljøgifter i støv er i hovedsak produkter vi tar med inn i huset. Støv kan i prinsippet binde alle typer miljøgifter til seg, og de fleste miljøgiftene man har lett etter har man funnet i støv innendørs.

Støv på og rundt elektriske og elektronisk produkter kan ha høyere innhold av miljøgifter enn støv andre steder i huset. Dette gjelder spesielt flammehemmende forbindelser. 

Miljøgiftene vi finner mest av i støv

Dokumentasjonen som er gjennomgått, tilsier at noen miljøgifter opptrer hyppigere enn andre i hybelkaninene våre.

Dette er perfluorerte stoffer som blant annet brukes allværsjakker og kjøkkenutstyr på grunn av sine fett-og vannavstøtende egenskaper, og bromerte og fosfororganiske flammehemmere som brukes for å gjøre elektriske og elektroniske produkter og tekstiler mindre brannfarlige.

Felles for disse miljøgiftene er at de kan feste seg til partikler og overflater. Forskningsresultater viser dessuten at de brytes sakte ned i miljøet og kan ha alvorlige langtidsvirkninger for helse og miljø. 

Jobber for å få miljøgiftene regulert

Miljødirektoratet jobber for å få strengere internasjonale reguleringer av flere av disse miljøgiftene. I 2019 skal vi blant annet levere forslag til EUs kjemikaliebyrå ECHA om strengere internasjonale reguleringer av to perfluorerte stoffer som er påvist i støvprøver.

Norge har også fått gjennomslag for forbud mot flere bromerte flammehemmere i EU og globalt. 

Fant nye miljøgifter i fjor

Vi har i flere år undersøkt støv for miljøgifter og finner nye for hvert år. Miljøgiftene finner vi blant annet i våre screeningundersøkelser som går ut på å lete etter miljøgifter på nye steder. 

Vi har blant annet påvist siloksaner som finnes i kosmetikk, og dekloran pluss som brukes som flammehemmer i elektronisk utstyr.

I tillegg gjorde vi i fjor oppsiktsvekkende funn av nye typer ftalater . Disse vet vi lite om foreløpig, men vi vil undersøke dem videre.

– Mengdene miljøgifter vi får i oss fra støv er lave sammenliknet med mat og andre kilder. Det er ikke hver enkelt kilde til miljøgifter som bekymrer oss mest, men den totale belastningen fra miljøgifter over tid, sier miljødirektør Ellen Hambro. 

I rapporten har Bergfald noen anbefalinger til hvordan vi kan beskytte oss mot miljøgifter i husstøv.

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Heidi Morka
kjemikalieseksjonen
telefon: 959 61 349

sjefingeniør Ingunn Correll Myhre
kjemikalieseksjonen
telefon: 976 23 855

Tema