Siloksaner er en miljøgift som for eksempel kan finnes i sjampo. Foto: iStockphoto.

Miljøskadelige stoffer i kosmetikk- og kroppspleieprodukter blir forbudt

Flere ingredienser som blant annet brukes i sminke, såper, sjampo og deodoranter blir forbudt fordi de kan være svært miljøskadelige. Forbudene gjelder fra 2020. 

REACH

Det europeiske kjemikalieregelverket REACH gjør det mulig å forby import, produksjon, omsetning og bruk av farlige stoffer, stoffblandinger og produkter i hele EU/EØS-området. Forbudet får dermed betydning for 500 millioner mennesker og for miljøet i hele Europa. 

Forbud eller begrensninger kan innføres dersom bruken av stoffene medfører en risiko for mennesker eller miljø, og dersom det er en samfunnsmessig fordel. Det er nasjonale myndigheter og det europeiske kjemikaliebyrået ECHA som kan foreslå begrensninger for stoffer under REACH.

Det må dokumenteres at risikoen for helse og/eller miljø er uakseptabel. Forslagene om forbud skal også beskrive hvilke alternativer som finnes og samfunnskostnadene ved å regulere stoffet, stoffgruppen eller produktene. Forslagsstilleren skal innhente informasjon fra berørte parter. 

Når det er gjort sender ECHA forslaget på internasjonal høring i seks måneder. Deretter behandles forslaget og høringsinnspillene av ECHAs komiteer for risikovurdering (RAC) og for sosioøkonomisk analyse (SEAC). ECHA sender sin anbefaling om vedtak i saken til EU-kommisjonen, som avgjør om forbudet innføres etter avstemning med alle medlemslandene.—Vi oppfordrer kosmetikkbransjen til å forberede seg på stoffene som blir forbudt og gå over til mindre miljøskadelige alternativer, sier Ellen Hambro direktør for Miljødirektoratet. 

Det siste tiåret har Miljødirektoratet avdekket at miljøgifter fra kosmetikk- og kroppspleieprodukter sprer seg i norsk natur og har uheldige langtidseffekter i miljøet. Stoffene brytes langsomt ned og kan hope seg opp i levende organismer.

Mattilsynet regulerer omsetning av kosmetikk- og kroppspleieprodukter som kan være helseskadelige, men når disse produktene er skadelig for miljøet omfattes de også av det europeiske kjemikalieregelverket REACH som i Norge forvaltes av Miljødirektoratet. 

Disse stoffene blir forbudt

Etter 31. januar 2020 blir siloksanene D4 og D5 forbudt å bruke i høyere konsentrasjoner enn 0,1 prosent, i personlige pleieprodukter som vaskes av ved vanlig bruk. Siloksaner gjør produkter enklere å smøre på kroppen og finnes for eksempel i sjampo, balsam og såpe. Ettersom slike produkter brukes i stort omfang kan store mengder havne i naturen. 

Også det perfluorerte stoffet PFOA blir forbudt, i likhet med et hundretalls andre stoffer som kan brytes ned til PFOA. Perfluorerte stoffer har vann – og fettavstøtende egenskaper og brukes blant annet i impregneringsmidler, men bruk i kosmetiske produkter forekommer også.

Fra 4. juli 2020 er det ikke lov å produsere, importere eller omsette produkter med mer enn 0.0025 promille PFOA i kjemikalier og produkter i EU og Norge.

—Norge har vært en pådriver for å bli kvitt de farligste miljøgiftene, og forbudene som nå er på trappene i hele EU/EØS viser hvor viktig internasjonalt miljøsamarbeid er, sier Ellen Hambro.

Forbudet kan bli utvidet

Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA har fått i oppdrag fra EU-kommisjonen å foreslå en utvidelse av forbudet mot siloksanene D4 og D5 til også å gjelde kroppspleieprodukter som er ment å bli værende på huden.

I tillegg skal forbudet også omfatte andre produkter til privat og profesjonell bruk, som for eksempel rengjøringsmidler til husbruk og voks og polishprodukter til biler.

En annen type miljøskadelig siloksan, D6, har de siste årene seilt opp som erstatning for D4 og D5 i kosmetikk- og kroppspleieprodukter. D6 har mange av de sammen miljøskadelige egenskapene som sine søsterstoffer.

Utvidelsen av forbudet som nå utredes i ECHA vil føre til at D6 får tilsvarende begrensninger som D4 og D5. Forslaget til forbud er ventet å være ferdig i januar 2019.

KONTAKT

seksjonsleder Heidi Morka 
kjemikalieseksjonen, telefon: 959 61 349

sjefingeniør Tor Øystein Fotland 
kjemikalieseksjonen, telefon: 980 73 767

 

Tema