Sjøbunnen i Puddefjorden er nå ferdig ryddet for tidligere tiders forurensning.Foto: Bergen kommune.

Sjøbunnen i Puddefjorden i Bergen har blitt ren

Sjøbunnen i Puddefjorden på tilsammen 500 mål, er nå blitt ren og ryddet for tidligere tiders forurensning av tungmetaller og organiske miljøgifter. Dyre- og planteliv vil på sikt reetablere seg i fjorden.

Tildekkingsmetoden i Puddefjorden

Hovedtiltaket har vært tildekking av forurenset sjøbunn med rene masser.

Noen steder har det også vært behov for mudring, hovedsakelig på grunn behov for å opprettholde tilstrekkelig seilingsdyp. 

Ved å benytte nedføringsrør har massene fra tunnellboremaskin (TBM-massene) blitt ført skånsomt ned gjennom vannmassene, og lagt seg pent på toppen av den forurensede sjøbunnen.

Det er beregnet at tildekkingen blant annet har isolert mer enn 400 kg kvikksølv, 15 kg PCB7 og 27,5 tonn bly.

– Puddefjorden er et av områdene med forurenset sjøbunn som regjeringen har prioritert høyest. Jeg gratulerer Bergen med å være i havn med denne viktige oppryddingen, som byens befolkning vil nyte godt av. Tildekkingen av den gamle forurensningen gjør at vi har fått stanset spredning av miljøgifter i fjorden. Miljøet blir bedre for alt som lever i og av sjøen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Bergen havn er en av de prioriterte havnene i den nasjonale handlingsplanen for opprydding i forurenset sjøbunn. Puddefjorden utgjør et av tre delområder i Renere havn Bergen-prosjektet.

Tilsvarer 70 fotballbaner

Sjøbunnen i Puddefjorden har vært sterkt forurenset av bly, kobber, kvikksølv og organiske miljøgifter som har lekket ut til fjorden. Forurensningen har oppstått gjennom de siste 100 år som følge av industrivirksomhet langs fjorden, i tillegg kommer kommunale utslipp og havnevirksomhet.

Om lag 350 000 tonn steinmasser fra utbyggingen av Nye Ulriken-tunellen er blitt brukt i tildekkingen av sjøbunnen i Puddefjorden. Arealet som er tildekket og blitt rent, tilsvarer 70 fotballbaner. Det har også blitt gjennomført miljøovervåking underveis i prosjektet.

– Tildekkingen innebærer at et tykt lag rene masser kapsler inn miljøgiftene på sjøbunnen, slik at de tas ut av sirkulasjon og hindrer livet på sjøbunnen i å komme i kontakt med forurensningene. Gjenbruk av steinmassene fra utbyggingen av Nye Ulriken innebærer at oppryddingen av Puddefjorden også har en høy samfunnsnytte, i tillegg til den miljømessige, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. 

Omfattende undersøkelser og risikovurdering i 2014-15 konkluderte med at store deler av Puddefjorden var så sterkt forurenset at det var påkrevd å rydde opp i sjøbunnen. 

Mange miljøprøver før friskmeldingen

Etter oppryddingen er det tatt 150 miljøprøver av den nye sjøbunnen. Samtlige av disse prøvene viser at sjøbunnen har god kvalitet. Dermed vil dyre- og planteliv kunne reetablere seg på ny ren sjøbunn.

Miljødirektoratet har finansiert 75 prosent av tiltaket. De resterende 25 prosent har Bergen kommune og Bergen og Omland havnevesen finansiert. I tillegg har også private aktører og forsvaret finansiert tiltak i sjø utenfor sine respektive eiendommer.

Neste fase i Renere havn Bergen-prosjektet

Prosjektet i Bergen består av tre delområder, hvorav Puddefjorden er det første delområdet som nå er ferdig oppryddet.

De to neste delområdene er Store Lungegårdsvann og Vågen. I tiden fremover skal det forberedes og gjennomføres tiltak på sjøbunnen her, slik at også disse blir ryddet for forurensning.

Kontakt

senioringeniør Henriette Givskud
industri-og havavdelingen
telefon 934 098 12