Nyheter

Nasjonal ramme for vindkraft: Miljødirektoratets anbefalinger

Miljødirektoratet og Riksantikvaren har levert vår anbefaling til Norges vassdrags- og energidirektorats (NVEs) arbeid om større arealer som av natur- og miljøhensyn er uegnet f... 01.02.19

Verdifulle våtmarker vises på nett

I anledning verdens våtmarksdag 2. februar lanserer Miljødirektoratet en kartløsning for... 01.02.19

Verneverdig natur identifisert

Fylkesmennene har nå identifisert aktuelle områder som møter kriteriene Klima- og miljødepartementet har satt for supplerende vern. 01.02.19

Skjeggkre-middel tillates

Miljødirektoratet godkjenner at et insektmiddel kan brukes mot skjeggkre. Uttestingen av... 01.02.19

Felling av villrein i Nordfjella sone 2

Miljødirektoratet har i samråd med Mattilsynet og på bakgrunn av råd fra sentrale... 31.01.19

Felles kjemikalieaksjon i Europa

Miljødirektoratet deltar i en felles europeisk tilsynsaksjon for å kontrollere at kjemikalier blir registrert i Det europeiske kjemikaliebyrået (Echa) . 31.01.19

Kvoter for jakt på gaupe i 2019

Det åpnes for jakt på gaupe i fire rovviltregioner i Norge fra 1. februar. I alt kan 55 gauper felles. 31.01.19

Luftkvalitet i Norge – ny varslingstjeneste

En ny landsdekkende tjeneste varsler hvordan lufta er nå, resten av dagen og i morgen. D... 30.01.19

Forbud mot sjødeponi – utredning av konsekvenser

Gruvedrift medfører behov for å deponere avgangsmasser. Et forbud mot deponering i sjø k... 25.01.19

Fangst av laks opp i sjø, ned i elv

Nye tall fra SSB viser at rapportert totalfangst av laks i Norge har gått litt ned siden... 24.01.19