'Nye' miljøgifter forurenser i Arktis

Miljøgiftene bromerte flammehemmere og perfluoroktylsulfonater (PFOS) er funnet i prøver fra isbjørn og polarmåke fra Svalbard og Bjørnøya. Organiske miljøgifter svekker polarmåkenes immunforsvar. SFT gjennomfører handlingplaner for å sikre vesentlige utslippsreduksjoner.

De nye undersøkelsene er utført på oppdrag fra SFT: Rapportene om miljøgifter i polarmåke og isbjørn på Svalbard og Bjørnøya er levert av Norsk Polarinstitutt i samarbeid med flere kanadiske institutter. Rapporten om immunforvaret til polarmåke er levert av Polarinstituttet og Norges Veterinærhøgskole.

Høye nivåer av PFOS i måkeblod

PFOS ble funnet både i måke og i isbjørn. Nivåene i måke var dobbelt så høyt som i isbjørn. Funnene er rapportert til EUs risikovurdering.

HBCDD i polarmåke og isbjørn

Perfluoroktylsulfonat (PFOS)

  • Brukes i brannslukkingsmidler, impregneringsmidler og fotokjemikalier   
  • Brytes lite ned i naturen, og kan bioakkumuleres i mennesker og dyr   
  • Undersøkelser har vist at stoffet er giftig for vannlevende organismer

Bromerte flammehemmere          

  • En gruppe organiske stoffer   
  • En del av stoffene er lite nedbrytbare i miljøet, kan oppkonsentreres i næringskjeden og er påvist i levende organismer og i morsmelk   
  • Noen av stoffene har vist helse- og miljøskadelige effekter

Persistente organiske miljøgifter (POP-er)

  • Kjennetegnes ved at de er giftige og/eller lite nedbrytbare og bioakkumuleres i organismer   
  • Stoffene dannes ved biologiske prosesser, i industrielle prosesser eller ved forbrenning   
  • PCB, dioksiner,PAH, bromerte flammehemmere og PFOS-forbindelser er viktige organiske miljøgifter
Den bromerte flammehemmeren heksabromsyklododekan (HBCDD) er funnet å være miljøskadelig ved lave konsentrasjoner. Stoffet er også nylig påvist i sedimenter fra Ellasjøen på Bjørnøya.

Som de andre bromerte flammehemmerene, brukes HBCDD i elektriske og elektroniske produkter og i isolasjonsmaterialer.

Deka-BDE i polarmåke

Dekabromdifenyleter (deka-BDE) er en bromert flammehemmer som i denne undersøkelsen ble funnet i polarmåke, både i blodprøver og i egg. Funnene viser at dette stoffet overføres fra måken til egget. Resultatene styrker den norske bekymringen for spredning av deka-BDE til polarområdene.

Arbeidet med risikovurderinger innen EU har vist at deka-BDE er svært lite nedbrytbart, er påvist høyt oppe i næringskjeden, gir mulig kroniske helsevirkninger og etter all sannsynlighet også kan omdannes til andre helse- og miljøskadelige stoffer.

Organiske miljøgifter svekker polarmåkas immunforsvar

Tidligere undersøkelser har vist at polarmåke har høye nivåer av persistente organiske miljøgifter (POP-er). Nye studier viser at organiske miljøgifter nedsetter polarmåkekyllingers evne til å produsere immunglobuliner, som er viktige i immunforsvaret, og virker som et forsvarsverk mot infeksjoner.

Handlingsplan mot PFOS

Miljøvernforvaltningens nye handlingsplan regulerer forbruk og utslipp av de 96 PFOS-relaterte forbindelsene som vi vet har helse- og miljøfarlige egenskaper. SFT arbeider aktivt internasjonalt i blant annet EU for en felles regulering av PFOS. SFT har dialog med aktuelle bransjer og relevante myndigheter om bruk og utslipp av PFOS-relaterte forbindelser.

I tillegg er det nødvendig å øke kunnskapsnivået når det gjelder helse- og miljøegenskapene til PFAS, som er en betegnelse på en større gruppe perfluoralkylstoffer, og finne mer ut om hvordan disse spres i miljøet.

Handlingsplan mot bromerte flammhemmere

Handlingsplanen skal sikre en vesentlig reduksjon i utslippene av bromerte flammehemmere. Fra 1. juli 2004 ble det forbudt å bruke de to stoffene penta- og okta-bromdifenyleter. SFT har skjerpet kontroll med bruk, innsamling og avfallsbehandling av stoffer og produkter som inneholder bromerte flammehemmere, og deltar aktivt i det internasjonale arbeidet for reduksjon av utslipp av disse stoffene.

Handling mot POP-er

Den norske kjemikaliestrategien er å identifisere og få fjernet fra markedet nye POP-er. Norge arbeider aktivt for å styrke de internasjonale avtalene for persistente organiske miljøgifter (POP-er). Vi har foreslått den bromerte flammehemmeren pentabromdifenyleter (penta-BDE) som nytt stoff i POP-protokollen under langtransportkonvensjonen (LRTAP). SFT arbeider for få PFOS inn i POP-protokollen under denne konvensjonen.

 
Polarmåke og isbjørn: Flere undersøkelser på Svalbard og Bjørnøya viser høyere konsentrasjoner i polarmåke enn i isbjørn. Dette tyder på at polarmåke kan være en viktig miljøindikator.

 

Relaterte lenker

Tema