Forurensningsloven seiret i lagmannsretten

Klif fikk fjernet 35 tonn kreosot fra en eiendom i Elverum. Eidsivating lagmannsrett har nå dømt grunneieren til å betale deler av myndighetenes oppryddingskostnader. Klif mener dommen er en seier for forurensningsloven.

Virksomheten til Elverum Treimpregnering AS fram til 1982 førte til at området ble sterkt forurenset av kreosot. Eiendommen ligger i et boligområde og ved en barneskole.

Etter en omfattende undersøkelse i 2004 mente Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) at det hastet med å få ryddet opp i forurensningen.

Betydelig verdiøkning

– Før oppryddingen var området til tidligere Elverum Treimpregnering AS så forurenset at den ikke kunne brukes til noe. Eiendommen kan nå brukes til alle formål og verdien har økt betydelig. Vi er fornøyd med at lagmannsretten er i at det er rimelig at grunneier dekker deler av oppryddingen, sier Ellen Hambro, direktør for Klif.

Grunneier holdes ansvarlig

  • Eidsivating lagmannsrett slår fast at både den som har forårsaket forurensningen og grunneier er ansvarlige etter forurensningsloven.
  • Når flere kan holdes ansvarlig, kan miljøvernmyndighetene velge hvem av disse som skal betale for oppryddingen.
  • Lagmannsretten mener det er fullt ut forsvarlig at myndighetene i denne saken krever at grunneier må refundere deler av oppryddingskostnadene.
Etter oppryddingen i 2006 krevde Klif refusjon for deler av kostnadene på 15 millioner kroner fra grunneier Amund Grindalen. Miljøverndepartementet opprettholdt refusjonskravet på og satte beløpet til 2,3 millioner kroner, som tar utgangspunkt i verdien av tomta i oppryddet stand.

Myndighetene gikk til rettssak for å få inndrevet beløpet fra grunneieren.

Myndighetene vant fram

Sør-Østerdal tingrett dømte tidligere i år grunneieren til å betale beløpet, det samme har nå Eidsivating lagmannsrett konkludert med. Dommen er i tråd med det Klif la til grunn i vårt opprinnelige vedtak.

Ankefristen er ikke utløpt. Dommen er derfor ikke rettskraftig.

Tema