Områder med naturlig høye nivåer av uorganiske miljøgifter

I noen områder i Norge har enkelte bergarter høye nivåer av uorganiske miljøgifter. En ny rapport beskriver disse områdene med naturlig forhøyde bakgrunnsnivåer.

Norges geologiske undersøkelser (NGU) har utarbeidet rapporten som beskriver områder i Norge med naturlig forhøyet bakgrunnsverdier.

Verdier som overstiger normverdiene

Naturlig forhøyede bakgrunnsverdier

  • Grunn der konsentrasjonen av uorganiske helse- eller miljøfarlige stoffer overstiger normverdien for forurenset grunn gitt i vedlegg 1 til kapittel 2 av forurensningsforskriften på grunn av geologien i området og ikke fordi det er forurenset.
I noen områder har enkelte bergarter høyere nivåer av uorganiske miljøgifter enn de fastsatte normverdiene for forurenset grunn gitt i vedlegg 1 til forurensingsforskriften kapittel 2 om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider.

Et eksempel på dette er fyllitt med forhøyet nivå av arsen. Selv om disse massene overstiger normverdien for arsen, er de ikke definert som forurenset grunn.

Den nye rapporten er basert på eksisterende geokjemiske data fra berggrunn og løsmasser. Her beskrives hvor i Norge det naturlige bakgrunnsnivået for arsen, kadmium, kvikksølv, krom, kobber, nikkel, bly og sink kan overskride gjeldende normverdi.

Rapporten kan sammen med andre kilder brukes for å gjøre vurderinger av bakgrunnsnivå der dette er aktuelt.

Forskjeller i konsentrasjonen

Det kan være store forskjeller i konsentrasjoner på stedet der disse massene graves opp og stedet hvor massene disponeres.

Forurensningsforskriften kapittel 2 legger ikke begrensninger på adgangen til å disponere masser fra områder med naturlig høye bakgrunnsverdier, og som derfor ikke omfattes av definisjonen for forurenset grunn, på gravetomta eller på andre eiendommer med lavere bakgrunnsnivå.

Disponeringen må imidlertid foregå i tråd med annet regelverk, som for eksempel plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven og kulturminneloven.

Enkelte ganger vil omdisponering av masser fra områder med naturlig høye bakgrunnsverdier til områder med lavere verdier representere en forurensning som medfører nevneverdige skader eller ulemper. Det er derfor ikke lovlig etter forurensningsloven § 8 tredje ledd, jamfør § 7.

Omdisponering av masser må også avklares med grunneier(e) der massene er tenkt disponert.

Tema