ØKOKYST – delprogram Nordsjøen Sør Årsrapport 2017

ØKOKYST – Økosystemovervåking i kystvann – har til hensikt å overvåke miljøtilstanden langs norskekysten. Miljøtilstanden rapporteres i henhold til vannforskriften.

For delprogram Nordsjøen sør har årets program inkludert overvåkning av to vannsøylestasjoner (VT8 og VR48) hvor silikat, næringssalter, suspendert stoff, planteplankton og klorofyll a har blitt analysert, og hydrografiske parametere målt, samt at 7 stasjoner for bløtbunnsfauna (BR23, BR109, BR110, BR111, BT125, B T136 og BT135) og 5 stasjoner for makroalger er undersøkt (HR27, HT28, HR19, HR121 og HR153). Stasjonene har vært fordelt på 7 vannforekomster. Tilstanden i Hidlefjorden og Hjelmelandsfjorden var i 2017 moderat. I Byfjorden-Åmøyfjorden, Idsefjorden, Jøsenfjorden, Mastrafjorden og Boknafælet var tilstanden i 2017 god.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-1008
Språk:
NB

Publisert:
26.06.2018 00:00:00
Opphav:
Rambøll
Omfang:
70 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori

Relaterte lenker