Finn tema

Miljødirektoratet arbeider med en lang rekke tema på miljøområdet, og her finner du en oversikt over alle temasidene på miljødirektoratet.no. Du kan også søke etter tema i søkefeltet.

Grunnlagsundersøkelser

Grunnlagsundersøkelser skal gjennomføres før leteboring i nye områder og før produksjonsboring. Undersøkelsene er en del av bunnhabitatovervåkingen og består i å ta prøver av... 26.06.13

Hovedrapport samlet plan

Samlet Plan for vassdrag - Hovedrapport.pdf Hovedrapport\The Master Plan for Water Resources.pdf 03.01.14

Hvem er omfattet av EUs kvotehandelsystem for industri?

Fra og med 2013 ble kvotesystemet utvidet til å gjelde følgende bransjer og klimagasser (nye fra 2013 i kursiv): energianlegg (over 20 MW) raffinering av mineralolje røsting og... 22.08.13

Internasjonalt havarbeid

Norges havområder er nedstrøms europeiske havområder og Østersjøen. Det betyr at... 20.05.15

Kartlegging av marine naturtyper

Det er et stadig økende aktivitetspress på våre kyst- og havområder. For å kunne forvalt... 26.10.17

Klimaeffekter

Klima og klimaendringer har en kaskade av effekter på natur og samfunn. Endringer i... 04.09.14

Klimakvoter

27.10.17

Klimakvoter for industrien

Klimakvotesystemet omfatter både petroleumsvirksomhet og landbasert industri i Norge.... 12.06.13

Klimakvoteregisteret

Det norske registeret for klimakvoter er en del av EUs felles register (Union Registry) for alle de nasjonale kvoteregistrene i EUs kvotehandelsystem. 14.03.18

Klimaovervåking

Klimaet endrer seg som følge av menneskenes utslipp av klimagasser. Miljødirektoratet... 11.10.13

Klimatilpasning

Klima- og miljødepartementet har ansvaret for å legge til rette for regjeringens... 25.10.13

Kommunal avfallshåndtering

Kommunane er ansvarleg for å sørgje for at hushaldsavfall blir samla inn, og innbyggjara... 22.06.13

Kommunal avfallshåndtering

Kommunane er ansvarleg for å sørgje for at hushaldsavfall blir samla inn, og innbyggjara... 22.06.13

Kortlevde klimadrivere

Kortlevde klimadrivere er gasser og partikler som bidrar til oppvarming og som har en... 05.12.13

Kvotepris for beregning av årlig CO2-kompensasjon

Kvoteprisen som vil bli lagt til grunn for beregning av CO2-kompensasjon for støtteåret 2017, som utbetales etterskuddsvis i 2018, er 50,25 kroner per tonn CO2. Årlig... 15.01.14

Leker og småbarnsprodukter

Barn er mer følsomme for kjemikalier og utsettes for kjemikalier på en annen måte enn...

Marin forvaltning

Norge har råderett over havområder som er mer enn seks ganger så stort som landarealet.... 26.02.15

Marin verneplan

Det er et nasjonalt mål å bevare et representativt utvalg av norsk natur for kommende... 24.06.13

Marint biologisk mangfold

Marint biologisk mangfold, eller marin biodiversitet, er et begrep som beskriver... 20.05.15

Marint søppel

Plastforsøpling i havet er en av vår tid største miljøproblem. Plastavfall brytes svært... 22.06.13

Mat og matprodukter

Hvis du ønsker å importere eller eksportere mat eller matprodukter, så må du ha kjennskap til om dette krever en CITES-tillatelse. Her finner du en oversikt over hvilke produkte... 31.01.14

Miljøledelsessystemet EMAS

EMAS (Environmental Management and Audit Scheme) er et komplett miljøledelsessystem som tar utgangspunkt i ISO 14001-standarden. Miljødirektoratets rolle er å være norsk... 27.06.13

Miljøovervåking på norsk sokkel

Operatørselskapene er pålagt å overvåke vannmassene og sjøbunnen, både sedimenter, bløt - og hardbunnsfauna, slik at vi kan kartlegge forurensning fra olje- og gassvirksomheten.... 26.06.13

Mudring og dumping

Mudring betyr å fjerne sand, slam eller sedimenter fra havbunnen. Det gjøres blant annet... 19.06.13