Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

For å ta vare på verdifulle kulturlandskap i jordbruket, har regjeringen utpekt 22 helhetlige landskap i Norge  med store biologiske og kulturhistoriske verdier. Områdene følges opp med en særskilt forvaltning.

I arbeidet med Utvalgte kulturlandskap i jordbruket har landbruks-, natur- og kulturminneforvaltningen gått sammen om å gi bonden drahjelp. Verdifulle arealer med gamle kulturmarker og  viktige kulturminner blir restaurert og skjøttet. Det blir laget skjøtselsplaner og inngått langsiktige avtaler mellom myndigheter og grunneiere.

Bakgrunn for prosjektet

13. juli 2006 ga Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Klima- og miljødepartementet (KLD) (den gang Miljøverndepartementet) fagetatene Landbruksdirektoratet (den gang Statens landbruksforvaltning), Miljødirektoratet (den gang Direktoratet for naturforvaltning) og Riksantikvaren et oppdrag basert på følgende miljømål fra LMDs St.prp. nr. 1 (2005-2006): "spesielt verdifulle kulturlandskap skal vere dokumenterte og fått ein særskilt forvaltning innan 2010."

Samtidig ble det vist til stortingsmeldingen Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand, hvor det heter at "kulturlandskapet skal forvaltes slik at kulturhistoriske og estetiske verdier, biologisk mangfold og tilgjengelighet opprettholdes".

Organisering

Landbruksdirektoratet har ledet og koordinert arbeidet, som er gjennomført i nært samarbeid med den regionale landbruks-, natur og kulturminneforvaltningen. I tilrådningen ble det anbefalt å på sikt velge ut 100 områder, med oppstart av 20 i 2009. 19 av de 20 områdene er fra den nasjonale registreringen av verdifulle kulturlandskap, noen er også verneområder.

Et nasjonalt sekretariat ledet av Landbruksdirektoratet, med Miljødirektoratet og Riksantikvaren, følger opp arbeidet med forvaltning av områdene i samarbeid med fylkene, som har ansvaret for praktiske tiltak. Prosjektet samfinansieres over jordbruksavtalen og KLD.

Oversikt utvalgte kulturlandskap

Fylke Kommune Utvalgt kulturlandskap
Østfold Aremark Bøensætre og plasser
Akershus Nannestad Øya - Nordre Eik
Oslo Oslo Nordmarksplasser
Hedmark Os Vangrøftdalen - Kjurrdalen
Oppland Vågå Nordherad
Buskerud Hole Steinsletta
Vestfold Nøtterøy og Tjøme Skjærgården øst for Nøtterøy og Tjøme
Telemark Kragerø Jomfruland og Stråholmen
Aust-Agder Valle Rygnestad og Flateland
Vest-Agder Farsund Vest-Lista
Rogaland Rennesøy Hodne-Vikevåg, Helland-Bø og Førsvoll
Hordaland Kvinnherad Gjuvslandslia
Sogn og Fjordane Leikanger Grinde-Engjasete
Sogn og Fjordane Selje Hoddevik-Liset
Møre og Romsdal Sunndal Fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal
Sør-Trøndelag Midte Gauldal Seterdalene i Budalen
Sør-Trøndelag Bjugn Tarva
Nord-Trøndelag Leka Skei og Skeisnesset
Nordland Sørfold Engan/Ørnes og Kjelvik
Nordland Alstahaug Blomsøy-Hestøy og Skålvær
Troms Gáivuona Sukham/Kåfjord Skárfvággi/Skardalen
Finnmark Vadsø Makkenes

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker