Strategier og handlingsplaner

Handlingsplan mot Støy 2007-2011

I stortingsmelding 26 (2006-2007), regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand er det gitt nye nasjonale mål for støy.

 I 2007 lanserte regjeringen en ny handlingsplan med en rekke tiltak for å redusere støyplagen. Handlingsplanperiden er årene 2007-2011.Den er utarbeidet av Klima- og miljødepartementet, Samferdselsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Siden samferdsel står for nesten 90 prosent av støykildene er hovedfokus på transport og spesielt støy fra vegtrafikken. Det er blant annet lagt opp til forsknings- og utredningsprosjekter som grunnlag for å gjennomføre gode tiltak i tiden frem mot 2020 for å nå de nasjonale målene for å redusere støy.  

Forslag til internasjonal strategi for å redusere støy fra kjøretøy

En eventuell skjerping av internasjonale krav til støy fra motor og bildekk vil på sikt kunne bidra til en vesentlig reduksjon i støyplagen her i landet, og dette er trolig det mest kostnadseffektive tiltaket vi kan gjøre. På bakgrunn av dette har Statens vegvesen og Miljødirektoratet utarbeidet en felles strategi for å påvirke støykrav til bildekk og motor. Planen er utarbeidet i samråd med Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet, og er en utdypning av handlingsplanen innenfor dette temaet. 

Rapporten "fornyet satsning mot støy" fra 2006

Som bakgrunn for arbeidet med mål og handlingsplan ble det utarbeidet en rapport i 2006. Rapporten ble utarbeidet av en  direktoratsgruppe der Avinor/Oslo Lufthavn Gardermoen, Forsvarsbygg, Jernbaneverket, Luftfartstilsynet, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Helsedirektoratet, Miljødirektoratet og Vegdirektoratet har deltatt. Rapporten tar for seg evaluering av nasjonale målet for støy, utarbeiding av handlingsplan mot støy og vurdering av ambisjonsnivået i forureiningsforskrifta kapittel 5 om støy.