Klimakvoter for luftfart

Utslipp fra luftfart er en del av EUs kvotehandelssystem. Formålet er å begrense luftfartssektorens utslipp av klimagasser. Kvotesystemet omfatter i utgangspunktet flygninger til og fra lufthavner i EØS-området, men i perioden 2013 til 2016 gjelder kvoteplikten kun for flygninger innad i EØS-området. Fra 2012 ble det innført krav om at kvotepliktige flyselskaper skal rapportere årlige utslipp av CO2 og betale inn kvoter tilsvarende sine utslipp.

Rapportering av utslipp

Kvotepliktige luftfartsoperatører skal levere verifisert utslippsrapport til Miljødirektoratet innen 31. mars året etter utslippene fant sted.  

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker