Forvaltningsmerkede ulver i kart

Her kan du følge bevegelsene til forvaltningsmerkede ulver som har forlatt reviret og vandret ut av ulvesonen i Norge. Dataene for ulver som fortsatt har GPS-sendere som fungerer leveres også til vargwebb.

 Mer om posisjonene

 

Til sammen 15 ulver ble radiomerket av Miljødirektoratet i januar og februar i år etter oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. Ti av GPS-senderne fungerer fortsatt og leverer data. På fem av sendere er batteriene oppbrukt.

Mer om kartløsningen

Av hensyn til batterikapasitet lagrer hver GPS-sender seks posisjoner per døgn, det vil si hver fjerde time. Dataene sendes per SMS en gang per døgn.

Kartet vil oppdateres med siste tilgjengelige posisjoner hver dag kl. 06.00 og 18.00, men det kan variere hvor ferske data som er tilgjengelige.

Dersom en sender ikke er innenfor SMS-dekning når den skal sende, vil det ta et døgn før den prøver å sende igjen. Det kan også forekomme forskjeller i leveransetidspunkt avhengig av når senderen sist sendte SMS. Data for bevegelser for de siste 48 timer som er mottatt fra senderne, vil vises i kartet.

Lederdyrene i Slettås- og Osdalsflokken og stasjonære ulver som ikke forlater revirene og ulvesonen, eksponeres ikke. Dette er for å skjerme dyrene for forstyrelse i yngletiden.

Per 28. august er det fire av de 15 senderne som ikke lenger leverer data. Årsakene er tekniske problemer eller batterikapasitet. Dette gjelder to av valpene i Slettåsreviret og ledertispa og en av valpene i Osdalsreviret. Siste posisjon fra den ene Slettåsvalpen var i Sverige. I tillegg ble en annen av valpene som utvandret til Sverige felt på skadefelling i Värmland i juni.

Totalt leverer ti sendere fortsatt data, hvorav tre av ulvene i Sverige.

I kartet vises også andre ulverevir av par og flokker helt eller delvis i Norge (revir skravert rødt). Informasjonen er hentet fra foreløpig statusrapport for ulv i Norge pr. 7. april 2017.

Bakgrunn

GPS-data fra ulver som vandrer ut av ulvesonen gjøres tilgjengelig fordi dyreeiere og forvaltning har behov for informasjon dersom ulvene beveger seg inn i prioriterte beiteområder med sau eller tamrein.

Posisjoner innenfor ulvesonen og innenfor revirene maskeres for å beskytte ulvene fra forstyrrelser i yngletiden.

Når ungulver drar ut på vandring for å opprette egne territorier, kan de vandre over lange avstander på kort tid og dukke opp i områder utenfor ulvesonen. Ungulvene vil normalt eksponere seg mer enn stasjonære, voksne ulver.

Ulvene ble radiomerket av Miljødirektoratet i januar og februar i år. Totalt 15 ulver ble merket, ni i Osdalsreviret og seks i Slettåsreviret.

Kartløsningen ble lansert 19. april. Fram til da ble de merkede ulvenes bevegelser vist i statiske kart med lengre forsinkelse på Miljødirektoratets nettsider.

Indikerer ulvenes posisjon

I tillegg til vår egen kartløsning, leverer vi også dataene vi mottar fra senderne til kartløsningen Vargwebb som gir en indikasjon på hvor ulvene som fortsatt har fungerende sendere oppholder seg.

Ulvenes posisjoner vises innenfor en rute på 10x10 kilometer, og GPS-senderne lagrer seks posisjoner før de sendes til databasen og blir synlige på kartet.

Vargwebb er utarbeidet av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i samarbeid med Svenska Jägareförbundet, Länsstyrelserna, SkandUlv, Viltskadecenter, Naturvårdsverket og Miljødirekotratet.

Mål om å redusere skader på hund

Bakgrunnen for kartløsningen er å redusere risiko for skade på hund forårsaket av ulv for jegere som jakter med løs hund. Per i dag oppholder de aller fleste forvaltningsmerkede ulvene seg fortsatt innenfor de opprinnelige revirgrenser. I kjente ulverevir vil det ikke være egnet å slippe hunder løs, det vil innebære svært stor risiko for hundene.

Enkelte av de merkede ungdyrene har vandret ut, andre kan fortsatt legge ut på vandring, karttjenesten gir kun en indikasjon på hvor ulver med fungerende sendere oppholder seg.

Relatert informasjon: