Godkjenning av deltakelse i klimaprosjekter (CDM/JI)

Miljødirektoratet er Norges kontaktpunkt for de prosjektbaserte mekanismene under Kyotoprotokollen. Dette innebærer at vi skal godkjenne deltakelse i prosjekter under Den grønne utviklingsmekanismen (CDM) og Felles gjennomføring (JI).

Vi godkjenner norsk deltakelse i klimaprosjekter

Miljødirektorateter fra 1. juli 2009 kontaktpunkt for de prosjektbaserte mekanismene under Kyotoprotokollen. Under Kyotoprotokollen har hvert land som ønsker å delta i de respektive prosjektbaserte Kyotomekanismene en plikt til å opprette funksjonen som ”Designated National Authority” (DNA) under Den grønne utviklingsmekanismen (CDM - Kyotoprotokollens Artikkel 12) og ”Designated Focal Point” under Felles gjennomføring (JI - Protokollens Artikkel 6).

Oppgavene til DNA/DFP er i hovedsak å behandle søknader og utstede autoriseringsbrev til prosjektdeltakere i henhold til regelverket under Kyotoprotokollen. CDM-prosjekter skal både gi utslippsreduksjoner og bidra til bærekraftig utvikling i vertslandet. Regelverket for CDM sier at DNA skal godkjenne prosjektdeltakeres deltakelse i prosjekter. Dette innebærer ikke en godkjenning av selve prosjektet. Vertslandet skal også utstede et godkjenningsbrev, og det er vertslandet som skal godkjenne at prosjektet oppfyller krav om bidrag til bærekraftig utvikling.

JI-prosjekter skal ha som mål å bidra til utslippsreduksjoner, men har i motsetning til for CDM ikke noe krav om bidrag til bærekraftig utvikling. For slike prosjekter sier Kyotoprotokollen at selve prosjektet skal godkjennes av de involverte partene. Norge vil kun være investorland i slike prosjekter, i og med at Regjeringen ikke har åpnet for at Norge skal kunne være vertskap for JI-prosjekter.

Særskilt om godkjenning av store vannkraftprosjekter

EUs kvotedirektiv (Artikkel 11 (b)6) har en sær-regel knyttet til vannkraftprosjekter med kapasitet på over 20 MW både under JI og CDM, som krever at slike prosjekter overholder internasjonale kriterier og retningslinjer, herunder de som finnes i World Commisson on Dams (WCD) rapport "Dams and Development. A New Framework for Decision-Making”

Ulik praksis blant medlemslandene i EU har ført til at usikkerhet rundt anvendeligheten av kvoter fra slike prosjekter og at de ikke handles over børs. EUs medlemsland har blitt enige om et opplegg for frivillig harmonisering av praksis knyttet til denne bestemmelsen i kvotedirektivet. EU-landene har utarbeidet felles retningslinjer for godkjenning av store vannkraftprosjekter, samt et skjema (compliance report) omkring oppfyllelse av WCDs kriterier for store vannkraftprosjekter.

Norge har besluttet å følge samme praksis som EUs medlemsland for store vannkraftprosjekter. Ved søknad om godkjenningsbrev for prosjekter som faller inn under denne kategorien må et utfylt skjema legges ved sammen med annen dokumentasjon.

Søknad om godkjenningsbrev

Søknader om godkjenningsbrev (Letter of Approval) for CDM- og JI-projeckter skal inneholde:

  • Søkerens navn og kontaktinformasjon, dvs. den som ønsker å godkjennes som prosjektdeltaker
  • Kopi av prosjektbeskrivelse i FNs standardformat (Project Design Document - PDD)
  • For prosjekter som ikke er registrert av CDM Executive Board skal vertslandsgodkjenning (host country LoA) legges ved søknaden
  • For vannkraftprosjekter med kapasitet over 20 MW skal søknaden inneholde et utfylt skjema som bekrefter at prosjektet er i tråd med kriterier for store vannkraftprosjekter (jf. forrige avsnitt).

Søknad om godkjenningsbrev og andre henvendelser rettes til oss:

Spørsmål kan rettes til:

Tema

Kategori

Relaterte lenker