Årlig rapportering på biodrivstoff

De som omsetter drivstoff skal hvert år innen 31. mars rapportere på foregående års oppfyllelse av omsetningskrav og bærekraftskriterier for biodrivstoff. Rapportering skjer elektronisk via nettportalen Altinn. Rapporteringsplikten er hjemlet i produktforskriften paragraf 3-10.

Hvem skal benytte denne rapporteringstjenesten?

Følgende aktører skal bruke denne rapporteringstjenesten:

  • omsettere av drivstoff til veitransport som skal oppfylle omsetningskravet i produktforskriftens § 3-3
  • omsettere av drivstoff til veitransport, ikke-veigående mobile maskiner, landbrukstraktorer og fritidsbåter som ikke går til sjøs som benytter biodrivstoff for å oppfylle kravet til 6 prosent reduserte livssyklusutslippene av klimagasser i forskriftens § 2-21

Kvotepliktige virksomheter som benytter flytende biobrensler eller som benytter biodrivstoff til luftfart, og som ønsker å nulltelle dette utslippet i sin rapportering, skal ikke bruke denne rapporteringstjenesten. For disse virksomhetene vil rapporteringen på bærekraftskriterier inngå i den årlige rapporteringen av de kvotepliktige utslippene til Miljødirektoratet. Se skjema for industri og luftfart.

Aktører som tidligere ikke har brukt denne rapporteringstjenesten, men som er rapporteringspliktige etter produktforskriften bør ta kontakt med Miljødirektoratet for å bli registrert og få tilgang til rapporteringsskjemaet.

Veileder

Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder som gir utfyllende informasjon om hvordan de ulike kravene i forskriften skal forstås og hvordan rapporteringsskjemaet skal benyttes: Rapportering på bærekraftskriterier for biodrivstoff og flytende biobrensel - Veileder til produktforskriften kapittel 3

Det ble gjort enkelte oppdateringer av veilederen i januar 2019. De viktigste endringene er følgende:

  • omtalt forskriftsendringer som gjelder f.o.m. 2018 angående delkrav for avansert biodrivstoff og krav om andelen biodrivstoff i bensin
  • omtalt endringer i forskriften som følge av implementeringen av ILUC-direktivet høsten 2018
  • oppdatert liste over avfall og rester i Vedlegg 1

Innlogging via Altinn

Innloggingen til Miljødirektoratets rapporteringstjeneste skjer via Altinn. Fremgangsmåten er beskrevet i Kom i gang-veilederen. På de to første sidene beskriver veilederen:

  • den vanlige metoden for innlogging i åtte steg
  • en kjapp metode for innlogging ved å bruke denne dyplenken
  • løsningen på fire vanlige feil man kan gjøre i løpet av stegene

På steg 7 må du velge rett organisasjonsnummer. Du kan søke opp organisasjonsnumrene dine på www.brreg.no.

Hjelp til innlogging på Altinn

Ved spørsmål om tildeling av roller og annen bruk av Altinn, ta kontakt med Altinn brukerservice, telefon 75 00 60 00 eller e-post: support@altinn.no.

Kontakt

Ta kontakt med ansvarlig saksbehandler i Miljødirektoratet ved spørsmål:

Thea Johnsen, seksjon for transport og luftkvalitet

Mats Nordum,  seksjon for transport og luftkvalitet

Ved øvrige spørsmål til skjemaet, ta kontakt med Miljødirektoratet på telefon 03400.

Kategori

Relaterte lenker