Avfallskoder

I rubrikk 14 i meldingsskjemaet (Notification document) skal det brukes koder som beskriver avfallet så godt som mulig. Kodene skal bekrefte og utdype informasjonen i rubrikk 11, 12 og 13. Kodene blir brukt til å lage statistikk, blant annet for EU og Baselkonvensjonen. Referansene nedenfor er til Grensekryssforordningen (EU 1013/2006).

(i) Basel-kodene

Baselkodene står i Vedlegg, del 1 og del 3:

Del 1

A-liste: Farlig avfall

B-liste: Ikke-farlig avfall

Del 2

EAL-koder

Del 3

A-liste: Y 46 og Y47

B-liste: Avfall som ikke er godt beskrevet av andre koder

Avfall som dekkes av koder i del 1 og del 3 kan være forbudt å eksportere ut av EU.

(ii) OECD-kodene

Se vedlegg V, del 3, liste B.

(iii) EAL-kodene

EAL-kodene er hentet fra Den europeiske avfallslisten. Listen finnes også på norsk, i Avfallsforskriften, kapittel 11, vedlegg 1.

(iv) Nasjonale koder

For norske koder, bruk NS 9431:2011

(v) Nasjonale koder i mottakslandet

Søker er selv ansvarlig for å innhente importlandets nasjonale koder hvis disse kreves av importlandet

(vii) Y-nummer

Fylles ut dersom EAL-koden er stjernemerket (farlig avfall).
Y-nummerering er fastsatt av Basel-konvensjonen og representerer en overordnet klassifisering av farlig avfall.

(viii og ix) H-koder og FN-nummer

H-kodene beskriver hva slags fare natur eller mennesker utsettes for av avfallet. De går igjen i flere regelverk, bl.a. ADR-RID forskriften. Disse kodene står på baksiden av meldingskjemaet.

(xii) Landkoder

Det er etablert et internasjonalt to-bokstav kodeverk for identifisering av land.

De øvrige punktene i rubrikk 14 fylles ut dersom mottakerland/behandlingsanlegg krever det.

Nyttige lenker for klassifisering: